1960 gadu modes dizaineri

Pagâjuðajâ sestdienâ notika jaunâkâs vietçjo apìçrbu raþotâju kolekcijas prezentâcija. Pasâkums piesaistîja lielu skatîtâju skaitu, kas vçlçjâs pârbaudît, ko dizaineri ir darîjuði, lai pievienotu sezonu. No skatîtâju vidus mçs pat varçtu redzçt vairâkas slavenîbas, þurnâlistus un politiíus.Rafinçtais displejs pastâvçja visstingrâkajâ elementâ, un pilnîba tika veikta bez jebkâdiem ðíçrðïiem. No ðâda veida mçs varçjâm apbrînot modeïus, kas piedâvâ brîniðíîgus, vasaras, roku darinâtus apìçrbus. Viòu loma tika izmantota pilnîgi normâli un smalkiem audumiem ar augstâm, krâsainâm krâsâm, ieskaitot kokvilnu, linu un zîdu. Mûsu reportieriem patika gaisîgs, krâsains maxi svârki tamborçtâ kolekcijâ. Starp tiem, sajûsmu izraisîja meþìînes, romantiskas kleitas un blûzes ar frillçm un izðûti bikini. Siltâ apìçrbu dizaineriem, kas piedâvâti cilvçkiem, cita starpâ, pîtas cepures ar cieðiem apïveida krustojumiem, dekorçti ar meþìînçm un tautas ziediem.Pçc izrâdes tika izsolîta skaista kâzu kleita, kas ïoti labi sagatavota ðim gadîjumam. Kleita ir dota personai, kas vçlçtos palikt anonîma. Turklât izsolç tika pârdotas daþas jaunâkâs kolekcijas drçbes. No ðîs izsoles nopelnîtie ienâkumi tiks pieðíirti bçrnu namam. Jâuzsver, ka zîmols ar nepacietîbu atbalsta daþâdas gludas un vieglas darbîbas. Tâ îpaðnieki vairâkkârt ir sûdzçjuðies par savu produktu pârdoðanu, un tad pârdoðanas punkts bija pat paðu rûpnîcu apmeklçjums.Uzòçmuma pârstâvis mums teica, ka jaunâkâ kolekcija ðogad nonâks veikalos maija sâkumâ. Turklât viòð paziòoja, ka uzòçmums apsver iespçju atvçrt tieðsaistes uzòçmumu, kurâ apgrieztâs kolekcijas bûtu vainîgas nekâ stacionârâs interesçs.Vietçjais modes zîmols ir viens no reâlâkajiem apìçrbu raþotâjiem reìionâ. Daþâs reìionâ ir vairâkas rûpnîcas. Tâ nodarbina vairâkus tûkstoðus cilvçku, pçdçjo reizi priekðâ katram no interesantâkajiem drçbnieku, ðuvçju un arhitektiem. Katru brîvo laiku uzòçmums publicç kolekcijas saskaòâ ar dominçjoðajiem poïu dizaineriem. Ðîs kolekcijas ir ïoti populâras, ka pat pirms veikala sâkðanas no rîta viòi ir gatavi gatavoties no rîta. Ðîs kolekcijas notiek tajâ paðâ dienâ.Ðî darba produkti daudzu gadu garumâ pâròem lielu popularitâti gan patçrçtâju, gan ârzemçs. Rakstot par viòu, nav pareizi nemaz nerunâjot par ïoti gandarîjumu, ko viòa ir ieguvusi, un to, ko viòi saka, ka materiâli ir augstâkâs klases.

http://lv.healthymode.eu/multilan-active-sagatavosanas-ieverojamam-dzirdes-uzlabojumam/Multilan Active. Sagatavošanās ievērojamam dzirdes uzlabojumam

Skatît mûsu veikalu: Vienreizçjs apìçrbs Varðava