Apicrbs bcrniem un pieaugudajiem

Reâls sprâdziena draudi rodas, putekïojot gaisu ar daþâda veida putekïiem. Viòi zina, kâ dzîvot, ir koksnes izcelsme, smalkas ogïu putekïi vai pulverkrâsas. Tâ kâ daþâdu izcelsmes putekïu smalki graudi pievçrð lielu uzmanîbu, tas var sasniegt sprâdzienu. Aizdegðanâs var dzîvot diktç atklâtâ uguns, elektriskâs dzirksteles, elektrostatiskâs strâvas vai maðînu elementi, kas tiek sasildîti lîdz augstai temperatûrai.

Lai samazinâtu sprâdziena un eksplozijas risku, ir noderîgas putekïu nosûkðanas sistçmas, un putekïu noòemðanas sistçmas augstâko efektivitâti nodroðina vietçjâs izplûdes sistçmas, kas var bût kâ paðatbalstoðas rokas, sûkòi vai karnîzes, kas ir uzstâdîti tuvu emisijas avotam. Katrs putekïu klasteris ir jânoòem paðreizçjâ veidâ, lai tas nenonâktu un nekïûtu putekïi. Vienlaikus ir nepiecieðams regulâri iztukðot putekïu tvertni.

Putekïu ieguves iekârtâm jâbût identiskâm atex padomiem. Ventilatori un filtri tiek izmesti, kas atbilst paðreizçjiem standartiem. Atex (atex uzstâdîðana uzstâdîðana galvenajâ versijâ tiek sniegta no sprâdzienbîstamiem paneïiem, kuros ir sprâdziendroðs filtrs. Filtri var bût unikâli vai noderîgi bieþai lietoðanai.Smalkas konstrukcijas eksplozija konstrukcijâ izraisa membrânas eksploziju, sprâdzienbîstamas gâzes tiek atspoguïotas atmosfçrâ tâdâ veidâ, ka filtrs nesabojâ filtru.

Papildu putekïu nosûkðanas iekârtas var izmantot, lai dzçstu dzirksteles vai modernas sistçmas, lai dzçstu dzirksteles iekârtas fonâ, izmantojot oglekïa dioksîdu. Atgrieðanâs amortizatoriem jâbût novietotiem uz filtra ventilâcijas kanâliem. Slâpçtâju mçríis ir aizsargât liesmas izplatîðanos iekârtâ.