Apicrbu rathotajs bielsko biaua

Ðajâ sestdienâ notika vietçjâ apìçrbu raþotâja jaunâkâ kolekcija. Pasâkums piesaistîja lielu skatîtâju skaitu, kuri vçlçjâs pârbaudît, ko dizaineri rakstîja nâkamajai sezonai. No skatîtâju vidus mçs pat varçtu redzçt vairâkas slavenîbas, þurnâlistus un politiíus.Izsmalcinâtais ðovs bija augstâkajâ punktâ un summa tika veikta bez ðíçrðïiem. Pa ceïam mçs varçjâm apbrînot modeïus, kas piedâvâ brîniðíîgus, vasaras, roku darinâtas drçbes. To loma balstîjâs uz pilnîgi zinâmajiem un vieglajiem audumiem ar lielâm, krâsainâm krâsâm, ieskaitot kokvilnu, linu un zîdu. Mûsu reportieri visvairâk interesçjâs par gaisîgajâm, krâsainajâm maxi svârkiem, kas veidoti no tamborçtiem galdiem. Tos ietekmçja arî meþìînes, romantiskas kleitas un blûzes ar frillçm un izðûti bikini. Siltâs drçbçs dizaineri, kas piedâvâti cilvçkiem, tostarp pîtas cepures ar veseliem apïveida krustojumiem, dekorçti ar meþìînçm un krâsainiem ziediem.Pçc izrâdes notika skaistas kâzu radîðanas izsole, kas tika sagatavota galvenokârt paðreizçjam ceïam. Kleita tika nodota personai, kas vçlçjâs palikt anonîma. Turklât izsolç tika pârdotas arî daþas no interesantâkâs kolekcijas drçbçm. No ðîs izsoles gûtie ienâkumi tiks pieðíirti bçrnu namam. Jâuzsver, ka vârds ïoti atbalsta daþâdas ârkârtas un labas darbîbas. Tâ îpaðnieki vairâkkârt ir izlaiduði savus produktus izsolçs, un pçc tam pârdoðana bija pat viòu paðu rûpnîcu apmeklçjums.Uzòçmuma pârstâvis mums pastâstîja, ka jaunâkâ kolekcija nonâks uzòçmumos tikai maija sâkumâ. Turklât viòð paziòoja, ka uzòçmums plâno atvçrt datoru tirdzniecîbu, kurâ kolekcijas atðíiras no stacionârajâm interesçm.Mûsu paðu apìçrbu kompânija ir svarîga daïa no labâkajiem apìçrbu raþotâjiem. Lielajâ reìionâ ir maz rûpnîcu. Tâ nodarbina vairâkus tûkstoðus darbinieku mûsdienu, jo îpaði labâkajos drçbnieku, drçbnieku un arhitektu vidû. Katru reizi, kad ðis darbs notiek, kolekcijas tiek apvienotas ar vadoðajiem poïu dizaineriem. Ðîs kolekcijas, protams, ir ïoti populâras, ka pat pirms veikala dibinâðanas tie, kas jau ir gatavi no rîta, tiek vadîti visâs rindâs. Ðîs kolekcijas notiek ðajâ îpaðajâ dienâ.Ðî uzòçmuma ietekme jau daudzus gadus strauji darbojas ar augstu atpazîstamîbu lietotâju vidû gan pasaulç, gan ârzemçs. Rakstot par viòu, nav pieminçtas daudzâs gûtâs gandarîjumu un apgalvots, ka produkti ir vislabâkâs kvalitâtes.

Skatiet mûsu veikalu: Lemon vienreizçjâs lietoðanas apìçrbs