Atkariba no alkohola icd 10

Datora îpaðums savienojas ar darbu, izklaidi, relaksâciju, informâcijas apmaiòu, virtuâlâm sanâksmçm ar galvu, kas mums nav pieejams. Diemþçl vienlaikus tas ir atkarîbu avots.

Pirmais atkarîbas simptoms ir virtuâlo kontaktu pârvçrðana enerìijâ reâlajâ pasaulç - novârtâ atstâjot laiku, kas nav iztçrçts datora priekðâ. Bieþi vien tâ ir ierobeþota ar finanðu punktiem un pienâkumu neizpildi, un - ârkârtçjos gadîjumos - to fizioloìiskajâm pamatvajadzîbâm. Lai sasniegtu apmierinâtîbu, mums internetâ ir jâtçrç daudz laika. Otrkârt, parasti tiek izmantotas intensîvi interneta daïas, kuras mçs neparâdîtu tuvâkajam. Pârmçrîga rîcîba jaunu datoru aparatûras un programmatûras iegûðanâ ir arî simptoms.

Nonacne

Atkarîbas ârstçðana Krakovas piepilsçtâ atveras ar tikðanos ar ârstu. Ir tâda pati problemâtiska problçma, ka narkomâni bieþi nepamana savu atkarîbu, bet tas ir ierobeþots lîdz pçdçjam, ka viòi vçl vairâk noslîd ar jaunajiem, izmantojot tastatûru un monitoru.

Runâjot par atkarîbu, ir svarîgi kontrolçt laiku, kas pavadîts datora priekðâ. Jums ir nepiecieðamas programmas, kas norâda laiku, kas pavadîts monitorâ. Svarîgi ir interese par mûsdienu aktivitâtçm, kas nav virtuâlas. Periodiem nav jâbût atðíirîgiem - viss, kas mums jâdara, ir jautât par to, kâda veida dzîve ir atkarîga no atkarîbas - veidojot attiecîbas ar ìimeni, draugiem un pat pavadot laiku pastaigâs. Vissvarîgâkais ir ieradumu maiòa. To var risinât, sastâdot dienas plânu, precîzi uzskaitot konkrçtajâ laikâ veicamâs darbîbas.