Automatiska griezcjmadina

Profesionâlais 612p griezçjs ir Ma-Ga vadoðâ tirgus rezultâts gadiem ilgi. Uzòçmumam ir noteikta nostâja un daudzu gadu pieredze, kas, izvçloties produktus, nedrîkst bût niecîga. Modelis 612p ir profesionâls trauks, kas sagrieþ gan cietos, gan vâjos materiâlus ðíçlçs. Ðo plâksteru maksimâlais biezums var sasniegt 28 mm. Grieðana notiek tikai ar gravitâcijas lîdzdalîbu, nav nepiecieðams manuâli presçt pârtiku. Izmantojot îpaðu spiediena plâksni, jûs varat nogriezt pârtiku lîdz galam, neatstâjot atkritumus.

Vispiemçrotâkâs klases materiâliSlîpmaðîna tika izgatavota no visvairâk izvçlçtajiem materiâliem, nodroðinot vislielâko pretestîbu starp lîdzîgâm ierîcçm, kas atvçrtas laukumâ. Apmâcîtu darbinieku personâls pârraudzîja maðînas dizainu un mâkslu. Produkti, no kuriem sagatavots 612p griezçjs, nodroðina augstâko tîrîbas standartu ievçroðanu. Ierîces daïas, kas lietoðanas laikâ ir saistîtas ar pârtiku, ir izgatavotas no nerûsçjoðâ tçrauda, kas ievçrojami pagarina to kalpoðanas laiku. Citi elementi ir izgatavoti no anodçta alumînija.

droðîbaMotora vadîbas sistçma ir aprîkota ar START / STOP pogâm, kas bloíç iespçju, ka slîpmaðînas ieslçgðana notiek nepareizos brîþos, piemçram, pçc tam, kad ir pazaudçts baroðanas avots, kâ arî tâ atjaunoðana. Slîpmaðîna ir aprîkota ar îpaðu blokâdi, kas padara baroðanas tabulu noòemamu tikai tâ, ka tâ ir slâòa biezuma regulçðanas pogas nulles vçrtîba un iestatot tabulu roktura lomâ.Lai nodroðinâtu, ka cilvçki, kas strâdâ ar ðíçlçju, ir droði, 612p asmens ir pastâvîgi nostiprinâts ar speciâlu vâku, kas novçrð nejauðu ievainojumu maðînas tîrîðanas laikâ. Pçc katras lietoðanas griezçjs jâiztîra no pârtikas atlikumiem.