Avansa un kases aparats

No novitus lupo kases aparâta saòemtais kvîts ir ïoti svarîgs materiâls ieguldîtâjam arî lietotâjam. Pirmajiem ir pienâkums izsniegt ðâdus pierâdîjumus par pârdoðanu, jaunajiem vienmçr ir jâsaòem kvîts.

Diemþçl daþi no mums nepievçrð daudz lielâku uzmanîbu rçíiniem, kuriem panâkumu dçï var bût nopietnas sekas. Cik ilgi mums vajadzçtu veikt ðâdas izdrukas no kases aparâtiem un kâdas iespçjas tâs var bût noderîgas?

Uzòçmçju panâkumos ðis jautâjums ir diezgan vienkârðs. Viòiem jâsaòem èeku kopijas uz pieciem gadiem - ja nodokïu inspekcija to pârbauda. Kâpçc, bet ðâds dokuments klientam?Ðis nelielais papîra lûþòi jaudas gadîjumos var gût lielu labumu. Ja mçs zinâm kases aparâta èeka derîgumu un mçs zinâm, kas nozîmç pienâcîgi glabât ðâdu dokumentu, mçs varam iegût daudz. Vispirms tas attiecas uz posteòiem, kuros mçs esam atkarîgi, lai reklamçtu iegâdâto preci vai piegâdâtu to un savâktu naudu. Ðâdâ gadîjumâ pârdevçjs pieprasîs mums uzrâdît kvîti - apstiprinâtâ darîjuma apstiprinâjumu. Kâdâ laikâ mums jârûpçjas par to, kad kvîts palîdz mums iesniegt sûdzîbu? Ja mçs pçrkam pârtikas preces, mçs varam ziòot par tâm lîdz 3 dienâm. Daudz ilgâk mums ir jâglabâ ðie ieòçmumi, kas ir dokuments apìçrbu, apavu, mçbeïu vai RTV aprîkojuma iegâdei. Ðeit likums mums dod 24 mçneðus, lai atklâtu defektu un iesniegtu sûdzîbu. Tieði laikâ, jo mçs nebûsim kvîti, mûsu sûdzîba netiks pieòemta. Jo lielâks ir reklamçjamâ produkta vçrtîba, jo îpaðâks zaudçjums ir saistîts ar dokumenta apstiprinâðanu, kas apstiprina ðâdu pârdoðanu.

Atcerçsimies par ieòçmumiem, kas pârdevçjam ir jâpiedâvâ iepirkðanâs laikâ. Atcerçsimies vairâk par ðâdu dokumentu objektîvu glabâðanu. Mçs varam izgatavot aploksnes, kurâs mçs organizçsim ieòçmumus hronoloìiskâ organizâcijâ, mçs varam dot îpaðu lodziòu pçdçjam mçríim. Ir svarîgi, lai tiktu ievçrots dokuments, kas apliecina mûsu sagatavoto lîgumu, ja tas var bût pamats sûdzîbas iesniegðanai.