Avarijas apgaismojuma akumulatori

Kâ jûs tagad redzat, diemþçl bûtu iespçjams iedomâties, ka bûtu daþâdas lietas, kad nebûtu kontakta ar elektrîbu. Bet, ja tas ir zinâms, tas daþkârt vçrðas pie daþâdâm kïûmçm, pârspriegumiem vai apkopes darbiem, kas nozîmç, ka elektroenerìijas piegâdei trûkst. Tomçr, lai ðâdu notikumu izdarîtu, jo îpaði, ja jûs piesakâties publiskai iestâdei. Tâpçc ir pieejams ârkârtas LED apgaismojums, ko var veiksmîgi izmantot attâlos tirdzniecîbas centros, auto izstâþu zâlçs vai teâtri arî daudzos daudzos jaunos uzòçmumos.

Fresh Fingers

Neatkarîgi no tâ, ka ðâds apgaismojums ir papildu gaismas avots, tas arî veic citu svarîgu jautâjumu. Proti, ïoti bieþi tas darbojas uz atlikuðajiem ceïu koridoriem, kas noved pie avârijas izejâm. Pateicoties tiem, jebkuras briesmas gadîjumâ, piemçram, saistîbâ ar uguni, jûs varat droði atstât kâdu konkrçtu objektu, neatkarîgi no tâ, cik spçcîga tâ ir izmantojamâ platîba. Ir vçrts ieguldît ðâdâ pieejâ, jo, pateicoties viòam, var pieòemt, ka gadîjumâ, ja rodas grûtîbas elektroenerìijas ieplûdç, cilvçki, kas iekïûst blokâ, netiks panikas dçï.

Izmantojot ðâdu apgaismojumu, ir svarîgi to precîzi sakârtot tâ, lai, ja to nepiecieðams, nav skaidras atðíirîbas starp pamata apgaismojumu un avârijas apgaismojumu. Ir svarîgi labi iestatît avârijas lukturu tehniskos parametrus, lai tie bûtu pçc iespçjas vieglâk samaisâmi, kad koridoros ir arî tumsa. Tâpçc ðâds apgaismojums galvenokârt tiek savâkts priekðmetam, kur elektroapgâdes trûkums ir ârkârtîgi apgrûtinoðs un nodroðina, ka nav iespçjams veikt konkrçtam objektam raksturîgus darbus.

Vçl vairâk tiks izvçlçta avârijas apgaismojuma veida izvçle, òemot vçrâ, ka jebkuras çkas koridori ir daþâda platuma, un sienâm ir atðíirîgs augstums. Pârdodot jûs varat atrast tos, kas veido taisnstûrveida korpusu, vai tos, kuriem ir viss vâks. Lai ðâds apgaismojums bûtu îpaði vienkârðs cilvçkiem, kuri plâno atstât konkrçtu objektu, tie tiek piedâvâti ar labâm piktogrammâm, uz kurâm ir bultiòa, kas norâda virzienu, kâdâ jâiet, lai izietu no konkrçtâ objekta.