Bcrna frampola psihologs

Jautâ par saviem bçrniem, mçs vçlamies dot viòiem vispatiesâkâs skolu, visvairâk attîstâs un krâsains rotaïlietas, mçs domâjam par savu veselîbu, mçìinot sniegt lîdzsvarotu vitamînu un çdienu, un daþreiz mçs aizmirstam, cik svarîgi bçrna psihi. Bçrnu psihologs no Krakovas, ir uzdevums, kas nebûs parâdîs izglîtîbas trûkumus. Mums vajadzçtu bût apmierinâts konferencç ar psihologu, ne tikai tad, kad mçs uzskatâm, ka mûsu izglîtîbas ceïâ, un mçs nevaram nespçj sazinâties ar bçrnu. Tai bûtu arî izmantot pakalpojumu psihologa kad iespaids, ka jûsu bçrns ir izòçmuma talants, ir ïoti iespçjams - speciâlists veiks pârbaudi, kas var palîdzçt mums izvçlçties ceïu, jums vajadzçtu sniegt jûsu komfortu. Bûtu arî jâapsver apmeklçt bçrnu psihologs, kâ pedagogiem, vai sievietçm, kas ir jauns, lai bçrns daudz laika, ieslçdziet viedokli par daþiem jautâjumiem, kas var bût smags.

Jûs varat arî doties uz bçrnu psihologu, kad mums ir jârunâ ar bçrnu par milzîgu problçmu, jâsniedz svarîga informâcija par izmaiòâm, kas notiks viòa nopelnot, piemçram, ziòas par viòa vecâku ðíirðanos vai mîïotâ nâvi. Psihologs palîdzçs prezentçt pozîciju bçrnam saprotamâ secîbâ, patiesi, òemot vçrâ loìisko formu, neatstâs nekâdas ðaubas par gribu, kas mums ir atkarîgs.

Neviens bçrns neatrodas perfekti, daþi vçlâk sâk staigât, bet citos vçlâk emocionâlais intelekts palielinâs vai ir problçma, nosakot noteiktâs robeþas - katru situâciju var atklât, saskaroties ar bçrnu psihologu.