Bcrnu modes skate

Ðajâ sestdienâ notika vietçjâs apìçrbu raþotâja jaunâkâs kolekcijas demonstrâcija. Pasâkums piesaistîja neskaitâmus skatîtâjus, kuri vçlçjâs redzçt, ko dizaineri ir atvçruði audzçðanas sezonai. No auditorijas mçs varçtu pat apskatît vairâkas slavenîbas, þurnâlistus un politiíus.Rafinçtajai izstâdei bija visîsâkais komponents, un pilnîba pagâja bez ðíçrðïiem. No ðâda veida mçs varçjâm apbrînot modeïus, kas piedâvâ brîniðíîgus, vasaras, roku darinâtus apìçrbus. Viòi izmantoja pilnîgi normâlus un gaisîgus audumus ar labâm krâsâm, ieskaitot kokvilnu, linu un zîdu. Mûsu reportieriem vislabâk bija iekïauti gaisîgi, krâsaini maxi svârki ar tamborçtu kolekciju. Viòus cienîja arî meþìînes, romantiskas kleitas un blûzes ar frillçm un izðûti bikini. Vasaras apìçrbu dizaineriem, kas piedâvâti cilvçkiem, cita starpâ, pîtas cepures ar sareþìîtiem apïveida krustojumiem, dekorçti ar meþìînçm un interesantiem ziediem.Pçc izstâdes viòð cenðas piedâvât skaistu kâzu kleitu, kas izgatavota îpaði paðreizçjai situâcijai. Kleita tika pârdota personai, kas vçlçjâs palikt anonîma. Turklât izsolç tika pârdotas arî daþas jaunâkâs kolekcijas drçbes. Ðâ pârdoðanas rezultâtâ gûtos ienâkumus novçrtçs tuvâkajâ bçrnu mâjâ. Jâuzsver, ka uzòçmums labprât atbalsta daþâdas jaukas un interesantas darbîbas. Tâ îpaðnieks ir atkârtoti nosûtîjis savus produktus pârdoðanai, un pârdoðana bija pat indivîda apmeklçjums no rûpnîcâm.Kompânijas pârstâvis mums teica, ka vismodernâkâ kolekcija maijâ nonâks âtri. Turklât viòð paziòoja, ka nosaukums apsver iespçju atvçrt datoru, kurâ bûtu labas kolekcijas, izòemot stacionâros veikalos.Labi zinâmâ apìçrbu vçrtîba ir viens no lielâkajiem apìçrbu raþotâjiem ðajâ nozarç. Daþos reìionos ir daþas rûpnîcas. Tâ nodarbina vairâkus tûkstoðus cilvçku, pçdçjos vairumâ no labâkajiem drçbnieku, ðuvçju un dizaineriem. Katru brîdi ðim uzòçmumam ir kolekcijas sadarbîbâ ar lielâkajiem Polijas dizaineriem. Ðîs kolekcijas ir patieðâm ïoti veiksmîgas, ka pat pirms veikala sâkuma tâs agri no rîta ir gatavas mazajâs rindâs. Ðîs kolekcijas izzûd ðajâ dienâ.Ðî uzòçmuma produkti jau daudzus gadus tiek augstu novçrtçti gan reìionâ, gan ârzemçs. Rakstot par viòu, viòa nenokrît, nemaz nerunâjot par daudzajiem gandarîtajiem gandarîjumiem, ko viòi apgalvo, ka preces ir vispiemçrotâkâ vçrtîba.

Vivese Senso Duo Shampoo

Skatît mûsu veikalu: Vienreizçji apìçrbi Vroclava