Berghoff darzeou rive

Virtuvç mçs bieþi izmantojam daþâdas ierîces, kas ïauj âtri un âtri sagriezt vai sasmalcinât to brîvâ masâ. Protams, mçs nevaram izmantot tikai nazi visâm ðâda veida funkcijâm - tad tas bûtu garlaicîgs un atturoðs, ja katru reizi, kad gribçjâm sasniegt bçrnu, âbolam un augïu biezenim bija jâsamazina ðîs sekas ar nazi uz maziem gabaliem. Tas ir daþâdu manuâlo ierîèu mçríis, kas ietaupa laiku un enerìiju. Dzçriens no dârzeòiem ir dzçriens no ðîs vienkârðîbas - ìeniâls lîdzeklis privâtajâ vienkârðîbâ, bet tas var dot labu kaulu ar lielâku produktu vai dârzeòu summu, kas jâsamazina.

https://lv.knee-active-plus.eu/

Situâcijâs, kad mçs vçlamies sasmalcinât patieðâm lielus augïu daudzumus, kâ pierâdîjumus kolektîvâs barîbas mâjâs vai çdinâðanas iestâdçs, nav iespçjams sasmalcinât katru âbolu atseviðíi. Pçdçjâ nozîmç tiek izmantots îpaðs augïu smalcinâtâjs, kâdas bija tûlîtçjas sekas, bez lieliem izdevumiem. Tâpçc, veicot darbu, kas prasa augïu ikdienas apstrâdi lielâ apjomâ, ieguldîsim saspringto maðînu.

Ðâdiem augïu dzirnaviòiem ir viena liela ieplûde, uz kuras mçs novietojam pierâdîjumus bez âbolu sçklu ligzdâm vai citiem augïiem, un pçc tam ar kloíi mçs mehâniski berzçjam âbolus starp diviem ruïïiem, kas izvietoti atseviðíâs cilpâs. Mçs varam izmantot arî modernâkus elektriskos augïu dzirnavniekus, pateicoties kuriem jums tikai jânospieþ poga, lai brîdi jûs varçtu saòemt augïu biezeni, kas atbilst jûsu prasîbâm. Ðâdas telpas ir ïoti funkcionâlas vietâs, kur pârtika tiek raþota vairâkiem saòçmçjiem, bet ðodien, arvien bieþâk apzinoties, kâ mums vajadzçtu barot sevi un vienkârðu ìimeni, mçs pçrkam ierîces, kas mudinâs mûs çst dârzeòus un gût peïòu garðîgu svaigi salâti, berzçti bez fiziskâs izturîbas, un daþu sekunþu laikâ, izmantojot specializçtu ierîci, kas pieðíirta pçdçjam.