Biroja programmu apraksts

Enowa programma ir ekspertu programmatûra ERP klasç. Tâ tika izstrâdâta galvenokârt, lai uzlabotu konkrçta uzòçmuma darbîbu. Viòð galvenokârt ir iesaistîts uzòçmuma vadîbâ. Tâ ir izstrâdâta, lai atbalstîtu lietu procesus un pieòemtu lçmumus. Ðî programmatûra ir izstrâdâta un raþota izðíiroði lielâ mçrâ ar saturu par klientu.

Programmâ izmantotâs zinâðanas atzîst uzdevumu piedalîties kïûdu novçrðanâ un problçmu novçrðanâ. Tajâ paðâ laikâ programma piedâvâ lietotâjam draudzîgu saskarni, kâ arî lietotâjam draudzîgu un intuitîvu saskarni. Turklât tas ir viegli savienojams ar daþâdiem risinâjumiem kâ nozares pierâdîjums.Ðî ïoti draudzîgâ sistçma tika plânota uzòçmumâ, lai palielinâtu uzòçmuma efektivitâti. Tas ir fiksçts risinâjums, ko izmanto tûkstoðiem poïu uzòçmumu. Galu galâ tâ ir elastîga programmatûra, kas strâdâ ar modernâkajiem uzòçmumiem. Tajâ paðâ laikâ programmatûra ir pielâgota uzòçmumiem, kas privâtajâs aktivitâtçs galvenokârt sastâv no interneta tehnoloìijâm.Enova programmatûra apkopo visus biroja procesus. Sistçma ïauj kontrolçt procesus un to rezultâtus. Sistçma un, iespçjams, dzîvo pârskaitîti uz diviem veidiem. Runa ir par to nodroðinâðanu vietçjâ kârtîbâ arî privâtajâ vai publiskajâ mâkonî. Un programmatûra tiek pastâvîgi atjauninâta. Tâdçjâdi enova pastâv pilnîgi dabiski jauniem uzòçmumiem un augsti attîstîtâm tehnoloìijâm.Visa sistçma sastâv no moduïiem, kas paredzçti konkrçtam uzòçmuma departamentam. Moduïus var izmantot patstâvîgi, bet tie var darboties arî kâ integrçta sistçma. Pateicoties ðâdai konstrukcijai, tiek sniegta laba iepazîðanâs ar interesantu reklâmu par uzòçmumu.Paðlaik enova programma ir dzçriens starp visbieþâk izmantotajâm metodçm visu programmu darbîbai birojâ.