Ceiojuma izmaksas vacu valoda

Tulka dzîve ir îpaði daudzveidîga un "interesanta" - katru dienu, atkarîbâ no pasûtîjuma, vienmçr ir jâòem vçrâ vairâkas citas problçmas. Daþreiz viòam tiks regulâri pasniegtas lekcijas, lai nâkamajâ dienâ sçrijâ kïûtu vçrienîgâkas nekâ zinâtniski tulkojumi. Bet vai ðie tulkojumi ir vienkârði un lieli? Mçs apskatîsim paðreizçjo rakstu ðajâ rakstâ, uz kuru mçs aicinâm jûs lasît ðodien.

Pçc tam zinâtniskais tulkojums atceras, ka viòð vçlas bût godîgs un maigs. Ðeit nav vietas, kur ielej ûdeni, kâ arî nav nevienas kïûdas. Uzstâdot ðâda veida tulkojumu, tulkotâjs izmanto taisnîgu atbildîbu - par ðo modeli raksti parasti ir vienâ no þurnâliem vai plaðâkai auditorijai. Tâdçï tâs nav prezentâcijas, kas kopâ ar iespçjamâm tulkoðanas kïûdâm pçc daþâm sekundçm izzudîs lielâ skolotâja skapî. Atbildîba ir vçl lielâka, jo tulkojumam tulkotâjs ir daudz - tâpçc man ir jâmçìina padarît tâs formu vecâku, kad tâ ir visplaðâkâ.Papildus iepriekð minçtajam spiedienam ir daudz jaunu grûtîbu, kas rodas, veicot zinâtniskos tulkojumus. No pçdçjâm grûtîbâm, protams, ir izmantots vârdnîca, kas izmantota pçdçjâ veida tekstos. Tâpçc, pirms tulkotâjs patieðâm varçs pievienoties nopietnam tulkojumam, viòam bûs jâzina daudz padomu par tematu, kurâ teksts mainâs. Ja tas ir medicînas modelis, tad, protams, bûs jâiekïauj ar medicînu saistîtais vârdnîca - mums ir lîdzîga situâcija citâs kategorijâs.Nobeigumâ jâsecina, ka, veicot zinâtniskus tulkojumus, par spîti tam, ka tas ir pienâcîgi samaksâts, tulkotâjam ir jâdomâ, pirms viòð piekrît lasît. Tâdçï tas ir vissareþìîtâkais no jebkura veida tulkojumiem, ko nevar vienkârði "drummed" un kurâ jâiesaistâs.