Centralais putekisuccjs

SuganormSuganorm - Novatorisks pasâkums cîòâ pret diabçtu!

Nav iespçjams slçpt, ka ârsta darbs ir unikâls starp svarîgâkajâm profesijâm. Katru dienu viòi izlemj par veselîbu un tûkstoðiem darbinieku nevar atïauties kïûdîties, jo tas ir slikti rezultâtu ziòâ.

Protams, tâpat kâ pirms daþiem gadiem speciâlistiem bija tikai viens un tas pats uzdevums: ârstçt savus pacientus tieði lîgumâ ar jaunumiem likumâ, ar kuru viòiem nâkas pildît nâkamos pienâkumus. Ðo izmaiòu beigas ir diezgan brîniðíîgi, jo tâ ir ierobeþot pelçko zonu un ieviest datorizâciju medicînâ, kas apvieno daudzas priekðrocîbas. Un jo îpaði vecâkâs paaudzes ârstiem, tie ir stresa lietu beigas, kas viòiem bieþi ir jâmâcâs no nulles.

Tâpçc ârsta kases aparâts individuâlâ sâkumâ ir liela problçma. Viòi nekad iepriekð nebija pieòçmuði ðâdu kameru, un tagad viòu darbinieki aizstâvçja viòu vajadzîbu pçc viòiem. Ârstiem, kas vada privâtos birojus, ir pienâkums turçt kases aparâtus, pretçjâ gadîjumâ tos var sodît pârâk smagi. Un vecâka gadagâjuma vîrieði vai cilvçki, kuriem ir grûtîbas sûtît îsziòu, protams, îpaði dzîves sâkumâ ar ðâdu summu, ir pakïauti îpaðâm bailçm, ka daþkârt viòi pieprasa pacientu. Kâzu laikâ viòiem ir atïauts reìistrçties îsiem kursiem, kurus viòi apmâca, lai apstrâdâtu kases aparâtus. Mazais kases aparâts & nbsp; novitus nano darbojas veselîbas aprûpes nozarç. Tas ir çrts, mobils un viegli lietojams.

Vçl viena doma ir datorizçta pacientu apkalpoðana. Vçl plaðâkâ centru grupâ tiek piegâdâta programmatûra, kurai ârstiem ir jâievada visa intervija ar pacientu, viòam uzrakstîtâs zâles, un tad viòi joprojâm ir atbildîgi par recepðu un atlaiðanas drukâðanu. Mazajiem ârstiem tam nav nekâdu problçmu, jo viòi ir pazîstami ar datoriem. Jautâjums ir sliktâks vecâkajai paaudzei, kas nozîmç, ka viòi iepriekð nav veikuði darbu ar datoru, un pçkðòi viòiem ir jâatbalsta pacients. Lai gan veselîbas centri mûsdienu jomâ nodroðina daudzu dienu apmâcîbu, tikai sievietçm, kurâm nav datoru, iespçjams, ir pârâk maz. Prakse padara speciâlistu, un pçc noteikta laika ârsti cînâs ar ðo "melno maìiju", bet sâkotnçji viòi noteikti piedzîvo neçrts situâciju.