Cilvckresursu vadibas koncepcija uzocmuma

Costomer Relationship Management angïu programmatûra ir pârvaldîbas koncepcija. Tâ ir procedûru izvçle, un joprojâm nepiecieðamie instrumenti ir pârâk uzdevums, lai pareizi pârvaldîtu klientu kontaktus. Tâs raksturs vispirms ir automatizçts un atbalsta klientu un organizâciju attiecîbu procesu.

Ðî sistçma ir atkarîga no organizâcijas darbîbas tâdâs jomâs kâ mârketings, vadîba, klientu apkalpoðana vai pârdoðana. Tâpçc risinâjums vispirms strâdâ, lai pârvaldîtu attiecîbas ar vîrieti. Îstenoðanai bûtu jâatbalsta katrs cilvçka un aìentûras kontakta posms, ti, klienta vajadzîbu noteikðana, klientu identifikâcija, konkrçta darîjuma noslçgðana un pçcpârdoðanas serviss. Runâjot par Costomer Relationship Management, jûs varat iepazîties ar trim ðîs sistçmas modeïiem, proti: interaktîvu, operatîvu un analîtisku sistçmu.Interaktîvâ CRM sistçma ir klasificçta kâ kontaktu centrs vai crm komunikâcija. Viòð tiecas apstrâdât visus iespçjamos kontaktpersonas ar îpaðu organizâciju. Ðî metode tika balstîta uz zvanu centru.Operatîvâ CRM sistçma ïauj apkopot un nodot zinâðanas par klientu. Ðâda informâcija vispirms ïauj visaptveroðu un pilnîgu pakalpojumu potenciâlajam pircçjam. Ðî sistçma ir atzîmçta ar priekðçjâ biroja sistçmu. Tâ ietver trîs funkcionâlâs grupas, piemçram, mârketingu, pârdoðanu un tehnisko atbalstu. Visa darbîbas cm ir klienta iegâde, pârdoðanas pabeigðana un klienta uzturçðana uzòçmumâ.Analîtiskâ CRM sistçma cieð no klientu informâcijas analîzes beigâm. Tai galvenokârt ir klientu segmentâcija, to skaita analîze, lojalitâtes un grozu analîze.CRM programmatûra ir balstîta uz piltuves platformu, ko sauc par piltuvi.Koncepcija ir redzama laukumâ vai daudzus gadus. Bet tâ lietoðana arvien vairâk pieaug ar katru dienu. Pirmkârt, tas ir tâpçc, ka ir spçcîgâka un vieglâka piekïuve informâcijas savienîbai un jaunâkâs metodes.Kopumâ plaða mçroga crm programmatûra ïauj vienkârðâk izprast vçrtîbas, kuras klients ir audzis.