Darba apicrbu laivu rathotajs

Pagâjuðajâ sestdienâ beidzâs vietçjo apìçrbu raþotâju jaunâkâs kolekcijas izstâde. Pasâkums piesaistîja maksimâlo skatîtâju skaitu, kas pieprasîja pârbaudît, ko dizaineri pabeidza ar attiecîgo sezonu. No auditorijas mçs varçtu pat apskatît vairâkas slavenîbas, þurnâlistus un politiíus.Izsmalcinâtais ðovs bija mazâkajâ komponentâ, un viss tika darîts bez ðíçrðïiem. Pa ceïam mçs varçjâm apbrînot modeïus, kas piedâvâ brîniðíîgus, vasaras, roku darinâtas drçbes. Viòi izmantoja pilnîgi reâlus un gaisîgus audumus ar labâm krâsâm, ieskaitot kokvilnu, linu un zîdu. Mûsu reportieriem patika gaiðâs, krâsainos maxi svârki pilnîbâ tamborçt. Starp tiem, cieòu izraisîja arî meþìînes, romantiskas kleitas un blûze ar grebumiem un izðûti bikini. Karstajiem apìçrbiem dizaineri piedâvâja cilvçkiem, cita starpâ, pîtas cepures ar populâriem apïveida krustojumiem, rotâtu meþìînes un krâsainus ziedus.Pçc izrâdes tika sagatavota îpaði ðim ceremonijai sagatavotas skaistas kâzu radîðanas izsole. Kleita tika nodota personai, kurai bija jâpaliek anonîma. Turklât vairâki jaunâkâs kolekcijas apìçrbi tika izsolîti. No ðîs izsoles gûtos ienâkumus atstâs mûsu bçrnu nams. Jâuzsver, ka uzòçmums labprât atbalsta daþâdas labas un pozitîvas darbîbas. Tâs lietotâji jau vairâkkârt ir gaidîjuði savu produktu pârdoðanu un to, kâ izsoles materiâls pat apmeklçja kâdu no rûpnîcâm.Uzòçmuma pârstâvis mums teica, ka mûsdienîgâkâ kolekcija tagad nonâks mâjâs jau maijâ. Turklât viòð paziòoja, ka zîmols apsver iespçju atvçrt tieðsaistes veikalu, kurâ kolekcijas bûtu citâdas nekâ stacionâros uzòçmumos.Ìimenes apìçrbu zîmols ir viens no lielâkajiem apìçrbu raþotâjiem ðajâ nozarç. Visos reìionos ir vairâkas rûpnîcas. Tâ nodarbina vairâkus tûkstoðus cilvçku paðreizçjâ un daudzâs labâkajâs drçbnieku, drçbnieku un dizaineru vidû. Jebkurâ laikâ ðo popularitâti mâca kolekcijas sadarbîbâ ar pirmajiem poïu dizaineriem. Ðîm kolekcijâm ir tik liela atzinîba, ka pat pirms veikala izveides, kas vçlas doties no rîta, no rîta tiek rindas. Ðîs kolekcijas notiek vienâ dienâ.Ðâ nosaukuma produkti jau daudzus gadus ir ïoti svarîgi gan saòçmçju vidû, gan pasaulç, gan ârvalstîs, gan ârzemçs. Rakstot par viòu, viòa nemaz nerunâ par daudzajâm atlîdzîbâm, ko tâ ir saòçmusi, un to, ko viòi meklç, lai rezultâti bûtu visaugstâkie.

Skatît savu veikalu: Vienreizçji apìçrbi Poznaòa