Darba apicrbu rathotajs

Galvenajâ sestdienâ notika jaunâko vietçjo apìçrbu raþotâju kolekcija. Pasâkums piesaistîja lielu skaitu skatîtâju, kuri vçlçjâs pârbaudît, ko dizaineri ir sagatavojuði komunikâcijas sezonai. No auditorijas mçs varçjâm redzçt pat vairâkas slavenîbas, þurnâlistus un politiíus.Izsmalcinâtais ðovs tiek uzskatîts par vissareþìîtâko komponentu, un viss tika veikts bez ðíçrðïiem. No ðâda veida mçs varçjâm apbrînot modeïus, kas piedâvâ brîniðíîgus, vasaras, roku darinâtus apìçrbus. Lai to îstenotu, tika izmantoti pilnîgi godîgi un viegli audumi, zema krâsa, ieskaitot kokvilnu, linu un zîdu. Mûsu reportieriem bija vislielâkâs baþas par nejauðiem, krâsainiem maxi svârkiem ar tamborçtu numuru. Blakus tiem bija arî prieks ar meþìînçm, romantiskâm kleitas un blûzes ar frillçm un izðûti bikini. Siltâs drçbçs dizaineri, kas piedâvâti cilvçkiem, cita starpâ, pîtas cepures ar augstu apïveida krustojumu, dekorçtas ar meþìînçm un krâsainiem ziediem.Pçc izstâdes notika izsmalcinâtas kâzu radîðanas izsole, kas îpaði radîta jaunai iespçjai. Kleita tika pârdota personai, kas vçlçjâs palikt anonîma. Turklât tika izsolîti vçl daþi apìçrbi no vissiltâkâs kolekcijas. Ieòçmumi no jaunâs pârdoðanas tiks piegâdâti vietçjai bçrnu namam. Jâuzsver, ka uzòçmums labprât atbalsta daþâdas draudzîgas un noteiktas darbîbas. Tâ îpaðnieki ir atkârtoti nosûtîjuði savus produktus pârdoðanai, un tâ kâ pârdoðanas objekts bija pat apmeklçjums kâdâ no rûpnîcâm.Uzòçmuma pârstâvis mums teica, ka jaunâkâ kolekcija nonâks pie punktiem maija sâkumâ. Turklât viòð paziòoja, ka nosaukums apsver iespçju izveidot datoru, kurâ bûtu vçlams savâkt kolekcijas, izòemot stacionâros veikalos.Mûsu paðu apìçrbu raþoðanas uzòçmums ir viens no vispilnîgâkajiem apìçrbu raþotâjiem pasaulç. Reìionâ ir vairâkas rûpnîcas. Tâ nodarbina vairâkus tûkstoðus cilvçku, ðobrîd galvenokârt ïoti efektîvi drçbnieki, ðuvçji un dizaineri. Katru brîdi ðis vârds vada kolekcijas vienotîbâ ar izciliem poïu dizaineriem. Ðîm kolekcijâm ir tik liels panâkums, ka pat pirms veikala sâkuma tie, kas jau vienâ kilometra rindâ veido vienu kilometru. Ðîs kolekcijas izzûd tajâ paðâ dienâ.Daudzu gadu darba rezultâti ir plaði novçrtçti patçrçtâjiem, arî valstî, kâ arî ârvalstîs. Rakstot par viòu, ðíiet, nemaz nerunâjot par daudzajiem gandarîjumiem, ko viòa ir sasniegusi, un kas ietver, ka peïòa ir vislabâkâs kvalitâtes.

https://perle-bleue-night-cream.eu/lv/

Skatît savu veikalu: Vienreizlietojamie laivu apìçrbi