Darbavietu kontrole

Ekonomiskâ kontrole ir neatòemama sastâvdaïa kontrolç visos cietajos uzòçmumos. Finansçðanas metoþu nepiecieðamîbas noteikðana, uzòçmuma finansçðanas metoþu rentabilitâte, izmaksas un peïòa, kâ arî ekonomiskâ likviditâte un kapitâla ieguldîjumu efektivitâtes novçrtçjums.

Kontroli var iedalît trîs posmos:- plânoðana,- îstenoðana, \ t- kontrole.

Pirmo reizi kontrolçðana tika veikta trîsdesmitajos gados ASV. Viòð ieradâs tâlvadîbas kontinentâ, galvenokârt pateicoties Vâcijas uzòçmumiem. Mçs varam novçrot tâs sistemâtisko attîstîbu no 1950. gadiem. Pateicoties starptautisku korporâciju filiâlei, viòð ieradâs pasaulç tuvu ikvienam, lai gan vçl populârâks apjoms un mazie uzòçmumi, daþreiz pat ne visai apzinâti, sâk ieviest kontroles instrumentus. Ir viegli pamanît, ka, veicot kontroli, mums ir jâdara viss, kur ðie aspekti parâdâs vadîbâ:

- decentralizçta kontroles sistçma nosaukumâ,- pastâv mçrítiecîgs uzòçmums, lai sasniegtu skaidri definçtus mçríus,- ieviesta motivâcijas sistçma, kas efektîvâk izmanto uzòçmumu;- tiek veikta vadîbas grâmatvedîba, kas tiks iegâdâta racionâlu finanðu lçmumu izmantoðanai;- labi pârvaldîta informâcijas vâkðanas sistçma, \ t

Finanðu kontroles noteikumu ievadîðana uzòçmumâ automâtiski ievieð izmaiòas tâs formâs. Tâs organizatoriskâ struktûra, finanðu norçíinu sistçma, kâ arî tekstu izplatîðana korporâcijâ. Pareizas ekonomiskâs kontroles veikðana nav papildus bez atbilstoðâm IT programmâm. Finanðu kontrolç îpaða uzmanîba tiek pievçrsta uzòçmuma efektîvai vadîbai, kas nav tâ, kâ mçs turpinâm veikt vadîbas uzskaiti.