Darzeou sagriedana

Dârzeòu drupinâtâjs nav standarta aprîkojums ikdienas virtuvç, bet noteikti ir ïoti vienkârðs. Katrs mâjsaimniece zina, ka nepârtraukti dârzeòu grieðana ir ïoti nogurdinoða, it îpaði, ja plânojat lielu salâtu ìimenes sanâksmei. Ðajâ gadîjumâ ir îpaði vçrts izmantot smalcinâtâju, kas atvieglos çdienu gatavoðanu ne tikai papildu gadîjumos, bet arî katru dienu.

Drupinâtâjs nav îpaði svarîgs atvieglojums, un tas neaizòems visu galda virsmu, un pat cilvçki, kas atrodas pilî vai îres namâ ar mçríi, var nolemt iegâdâties smalcinâtâju. Maðîna sagrieþ un karbonizç dârzeòus un augïus, tâpçc pçc minûtes mçs varam sagatavot augïu salâtus ìimenei, nesagrieþot ar nelielu gabaliòu. Daþi uzòçmumi piedâvâ modeïus, kas ne tikai sagrieþ dârzeòus, bet arî sasmalcina ledus. Ja mums nepatîk bût ar ledus saspieðanu, ðî iespçja noteikti bûs noderîga. Tas ir vçrts ieguldît nedaudz vairâk naudas parastos modeïos, kas ne tikai ieaudzç dârzeòus un produktus, bet arî kâ pierâdîjumu riekstiem, kas var païauties uz lielisku papildinâjumu visiem salâtiem. Daþiem smalcinâtâjiem ir vairâk sulu veidoðanas funkciju. Tas ir ïoti çrti, jo regulâri dzeramiem dzçrieniem no svaigi spiestiem augïiem ir pozitîva ietekme uz mûsu veselîbu, un tie padara mûs par labu, starojoðu izskatu. Tâ sauktais "zaïâs sulas", ti, uz kurâm mçs izmantojam dârzeòus vai svaigus augïus. Mçs radîsim gardas kompozîcijas, izmantojot kale, bumbierus, vînogas, kivi un pat selerijas. Organizâcijas drupinâtâjs var sagatavot salâtus vakariòâm, izmantojot tomâtus, guríus, Pekinas vai romieðu salâtus un redîsi. Turklât mçs varam izspiest burkânu sulu (ar nosacîjumu, ka mçs esam tik lieli smalcinâtâja modeïi, jo burkâni ir ïoti raupja un lçtâki piemçri nevar tikt galâ ar to. Interesanti, ka mçs varam arî sasmalcinât kartupeïus kartupeïu pankûkâm.