Depresija

Depresija katru gadu robeþojas ar vçl augstâku visu vecumu lomu. Ar ðo slimîbu cînâs gan profesionâli aktîvi, gan atbildîgi cilvçki, kâ arî bçrni un vecâka gadagâjuma cilvçku loma. Daudziem no viòiem ir gadi bez zinâðanâm par slimîbu, un lielâkâ daïa no viòiem cînâs ar daþâdâm cîòas metodçm ar ðo novâjinoðo garîgo traucçjumu.

https://neoproduct.eu/lv/ecoslim-isa-laika-efektiva-slimibas-figura/EcoSlim Īsā laikā efektīva slimības figūra

Depresijas ârstçðana parasti ir vçrsta uz psihoterapiju, kas vienmçr jâlieto kopâ ar farmakoloìiskiem lîdzekïiem, lai palielinâtu terapijas efektivitâti. Daudzas sievietes nezina, ka antidepresantus drîkst parakstît tikai ârsti, lai strâdâtu psihiatrijâ. Labs psihiatrs Krakovâ, tomçr, pirms viòð sâk ârstçt depresiju, viòam ir jâdiagnosticç slimîba pareizi, ieskaitot izmantojot îpaðus psihometriskos testus un izmantojot simptomu klasifikâciju, lai novçrtçtu depresijas epizodi. Tikai pçc slimîbas diagnozes un tâ smaguma perioda, psihiatrs lemj par viòas palîdzîbas procedûru. Farmakoloìiskâ ârstçðana tiek veikta ne tikai slimîbas simptomu smaguma dçï, bet arî bieþi asimptomâtisku periodu laikâ, jo depresija ir atkârtots traucçjums. Paðlaik izmantotie antidepresanti galvenokârt ir paredzçti, lai stabilizçtu pacienta noskaòojumu, atbrîvotos no trauksmes vai paðnâvîbas. Diemþçl pareizo zâïu pareiza izvçle daþkârt aizòem ïoti ilgu laiku, jo pacienti atðíirîgi reaìç uz atseviðíâm aktîvajâm vielâm. Farmakoloìiskâ terapija ir ïoti atkarîga no valsts, kurâ tâ ir pacients, jo îpaði tâ saukto endogçnâ depresija. Persona, kas cieð no recidivçjoðas depresijas, vçlas bût stingrâ uzraudzîbâ psihiatram, kurð ne tikai kontrolç pacienta stâvokli, bet arî vislabâk zina, kâ novçrtçt ârstçðanas gaitu, kâ arî iespçjamo nepiecieðamîbu mainît terapijas formu. Lai gan mûsdienu antidepresantiem efektivitâte ir vçl efektîvâka, psihiatri iesaka lietot paralçlo psihoterapiju. Psihoterapija ïauj pacientiem labâk atpazît recidîvus un parâda, kâ rîkoties lielos brîþos.