Depresijas arstcdana depresija antidepresanti

Ðodien vçl joprojâm ir ïoti maz laulîbu, lai saòemtu grûtniecîbu. Protams, ir liela blakusparâdîba, ko rada augsta toksînu koncentrâcija tuvâs çdienreizçs. Tâpçc viòð pârliecina sevi veikt nepiecieðamos testus, kas spriestu, vai mçs ejam cauri neauglîbas veidoðanas procesam, tas ir, mçs vienkârði esam nelaimîgi.

Kâ ðis pçtîjums ir? Protams, ir jâzina sava spermas paraugs. To var iegût gan ar masturbâciju, gan ar nelielu dzimumaktu. Par mçrenu cenu mçs pçrkam îpaðu prezervatîvu, kas palîdzçs mums piegâdât spermu lîdz mçría laikam.Kas notiek vçlâk ar savu spermu? Kad tas ir pabeigts, notiek saðíidrinâðanas process. Citiem vârdiem sakot, konsekvence mainâs no daïçji pastâvîga uz noteiktu. Parasti viòð dzîvo tuvu duci minûðu. Tam nevajadzçtu bût garâkam par stundu. Ja tas notiek, mums ir jâstrâdâ ar lielâm veselîbas problçmâm. Spermu jâlieto temperatûrâ, kas ir tuvu íermeòa temperatûrai vai apmçram trîsdesmit seðiem grâdiem pçc Celsija.Pçc visas saðíidrinâðanas nosaka spermas apjomu un ûdeòraþa jonu koncentrâciju. Turklât mçs pârbaudâm viskozitâti, pârvietojot spermu no viena konteinera uz citu. Tam vajadzçtu bût nedaudz tâlu no ûdens viskozitâtes.Ðis parametrs ir parauga izskats. Spermai pçc saðíidrinâðanas vajadzçtu izskatîties pelçkâ un bâlgâ krâsâ, un tai jâbût vienkârðai konsistencei.Pârbaudes projektâ ir vçrts doties uz speciâlistu centru - Krakovas auglîbas pçtîjumu. Abâs ðajâs nozîmîgajâs pilsçtâs ir salîdzinoði liels punktu skaits, kur mûsu spermas ir jâpârbauda, òemot vçrâ tâ maksâtâja hipotçtisko neauglîbu. Es uzskatu, ka nav iemesla garantçt aiz pçdçjo, nevis pastâvîgâ nenoteiktîbâ.