Drumu apicrbu rathotajs

Jaunajâ sestdienâ beidzâs vietçjâ apìçrbu raþotâja jaunâkâs kolekcijas izstâde. Pasâkums piesaistîja lielu skatîtâju skaitu, kuri vçlçjâs redzçt, ko dizaineri ir sagatavojuði audzçðanas sezonai. No auditorijas mçs varçjâm redzçt pat vairâkas slavenîbas, þurnâlistus un politiíus.Izrâde tika izsmalcinâta mazâkajâ elementâ, un viss notika bez ðíçrðïiem. No ðâda veida mçs varçjâm apbrînot modeïus, kas piedâvâ brîniðíîgus, vasaras, roku darinâtus apìçrbus. To loma balstîjâs uz pilnîgi atvçrtiem un delikâtiem audumiem ar lielâm, krâsainâm krâsâm, ieskaitot kokvilnu, linu un zîdu. Mûsu reportierus visvairâk pârsteidza gaisîgs, krâsains maxi svârki, kas radîja sajaukðanu. Tos ietekmçja arî meþìînes, romantiskas kleitas, kâ arî saburzîtas blûzes un izðûti bikini. Vasaras drçbçm dizaineri piedâvâja dâmâm, cita starpâ, pîtas cepures ar visiem apïveida krustojumiem, kas dekorçti ar meþìînçm un krâsainiem ziediem.Pçc izstâdes viòð cenðas piedâvât skaistu kâzu radîðanu svarîgai cîòai. Kleita tika dota personai, kurai bija jâveic anonimitâte. Turklât vairâki apìçrbi no visdaþâdâkajâm kolekcijâm tika izsolîti. No ðîs pârdoðanas gûtie ienâkumi bûs paredzçti tuvai bçrnu mâjai. Jâuzsver, ka uzòçmums labprât atbalsta daþâdas labas un lielas akcijas. Viòas darba devçjs jau vairâkkârt ir pieðíîris savu produkciju pârdoðanai, un, kad izsoles priekðmets bija pat apmeklçjums kâdâ konkrçtâ rûpnîcâ.Uzòçmuma pârstâvis mums pastâstîja, ka mûsdienîgâkie þurnâli tiks apkopoti ðodienas maijâ. Turklât viòð paziòoja, ka uzòçmumam ir datorsabiedrîba, kurâ populâras bûtu kolekcijas, izòemot fiksçtâs sistçmas.Polijas apìçrbu zîmols ir brîvs no izcilâkajiem apìçrbu raþotâjiem pasaulç. Pasaulç ir vairâkas rûpnîcas. Tâ nodarbina vairâkus tûkstoðus cilvçku, tostarp daudzus no labâkajiem drçbnieku, drçbnieku un dizaineriem. Katru periodu ðî vçrtîba ir kolekcija sadarbîbâ ar slaveniem poïu dizaineriem. Ðîs kolekcijas, protams, ir ïoti populâras, ka vienmçr pirms veikala sâkuma tie, kas ir gatavi no rîta, veido kilometru garâs rindas. Ðîs kolekcijas iet tajâ paðâ dienâ.Paðreizçjâs iestâdes produkti no daudziem gadiem priecâjas par klientiem gan valstî, gan ârzemçs. Rakstot par viòu, viòa nerunâ par gandarîjumu, ko viòa ir saòçmusi, un kas ietver, ka produkti ir vislabâkâs kvalitâtes.

Denta Seal

Skatît savu veikalu: Vienreizçji apìçrbi Poznaòa