Es direktiva par personu brivu parvietodanos

ES Atex direktîvâ noteiktas pamatprasîbas, kas jâievçro visiem produktiem, kas tiek izmantoti sprâdzienbîstamâ vidç. Funkcionâli saistîtie standarti ar ieteikumiem nosaka îpaðas prasîbas. Kâ daïa no daþâs dalîbvalstîs spçkâ esoðajiem iekðçjiem noteikumiem ir noteiktas prasîbas, kas nav noteiktas ne direktîvâ, ne iekðçjos standartos. Iekðçjie noteikumi nevar bût pretrunâ ar direktîvas noteikumiem, kâ arî nevar panâkt stingrâkas direktîvas prasîbas.

Atex direktîva ir iesniegta dzîvoklî, lai samazinâtu risku, kas saistîts ar jebkura materiâla izmantoðanu tajâs sadaïâs, kurâs var bût sprâdzienbîstama vide.Raþotâjam ir liela atbildîba par to, vai konkrçtais produkts ir pakïauts piekriðanas novçrtçjumam ar atex iemesliem un konkrçta produkta pielâgoðanai ðiem iemesliem.Atex apstiprinâjums ir vajadzîgs sprâdzienbîstamîbas zonâ redzamo produktu panâkumiem. Bîstamîbas zona sâkas ar paðreizçjo telpu, kurâ raþo, lieto vai uzglabâ vielas, kas kopâ ar gaisu var radît sprâdzienbîstamus maisîjumus. Jo îpaði ðâdu vielu savienojums ir definçts kâ: ðíidrumi, gâzes, putekïi un kaut kas uzliesmojoðs. Tad tie var pastâvçt, piemçram, benzîni, spirti, ûdeòradis, acetilçns, ogïu putekïi, koksnes putekïi, cinka putekïi.Sprâdziens negadîjumâ rada to, cik daudz enerìijas, kas rodas no efektîva aizdegðanâs avota, sasniedz sprâdzienbîstamu vidi. Pçc ugunsgrçka sâkðanas tâ ievçro sprâdzienu, kas rada bûtisku apdraudçjumu pârtikai un cilvçku veselîbai.