Fazes veselibas profilakse

ATEX ir Eiropas Savienîbas tiesiskais regulçjums, kas regulç droðîbas un veselîbas aizsardzîbas prasîbas, kas jâizpilda jebkuram produktam, kas paredzçts karjerai sprâdzienbîstamâs vietâs. Jaunâkâ direktîva pçc esoðo ATEX standartu apvienoðanas 2014./34 / ES sâksies 2016. gada 20. aprîlî. Visiem efektiem bûs nepiecieðami ðâdi apzîmçjumi:

https://multilanac.eu/lv/Multilan Active - Efektīvs veids, kā uzlabot dzirdes orgānu!

1. CE zîme, 2. sertifikâta izsniegðanas vienîbas identifikâcijas numurs, 3. Sprâdziendroðs simbols, 4. sprâdzienbîstamîbas grupa, 5. iekârtu kategorija, 6. sprâdzienbîstamîbas tips, 7. sprâdziena apakðgrupa, 8. temperatûras klase.Visiem çdieniem jâbût konstruçtiem tâ, lai tie nebûtu bîstami grâmatas laikâ. Sertifikâta izsniegðana, ko veic pilnvaroti uzòçmumi (piemçram, UDT-CERT, ITG KOMAG, OBAC - Atestâcijas un sertifikâcijas pçtîjumu centrs SIA Gliwice, piekrît ðâdâm procedûrâm: 1. EK tipa pârbaude - apsver, vai ierîce atbilst pamatprasîbâm direktîva, 2. raþoðanas kvalitâtes nodroðinâðana - kvalitâtes nodroðinâðanas sistçmas apstiprinâðanas procedûra, kas ïauj maríçt produktu ar CE zîmi un izdot atbilstîbas deklarâciju, 3. produkta verifikâcija - jautâjumu raðanâs kârtîba un katra efekta kvalitâte, lai izstrâdâtu apstiprinâjumus ar noteikumu, 4. produkta kvalitâtes nodroðinâðana - produkta kvalitâtes nodroðinâðana - produkta kvalitâtes nodroðinâðana; piemçrojama kvalitâtes sistçma, ieskaitot galîgo pârbaudi un produktu testçðanu, 5. sadarbîba ar klientu - procedûra, lai izpildîtu katra raþotâja izgatavotâs kopijas atbilstoðos testus droðîbas ziòâ, sadarbîbu ar darbinieku, kas norâdîts EK standarta pârbaudes sertifikâtâ, un direktîvâ noteiktâs cerîbas; raþoðanas kontrole - iekârtu tehniskâs dokumentâcijas sagatavoðanas kârtîba, dokumenti jâuzglabâ 10 gadus no pçdçjâs izgatavotâs kopijas, 7. tehniskâs dokumentâcijas nodoðana glabâðanâ paziòotajai valûtai, dokumentâcijai jâbût vispârîgai aprakstam, dizainam, rasçjumiem, diagrammâm, aprakstiem, standartu sarakstam testu un aprçíinu rezultâti, atbilstîbas deklarâcija, 8. vienîbas raþoðanas pârbaude.