Fiskala kase s 400

Mçs sastopamies ar kases aparâtiem jebkurâ veikalâ vai lielveikalâ - vârdos, kur tiek veikts mazumtirdzniecîba. Tomçr no sâkuma. Tâtad, kas ir fiskâlâ kase?

Kases aparâti, kas citâdi tiek saukti par kases aparâtiem, ir tikai elektronisks instruments, pateicoties kuram mçs redzam apgrozîjumu un tirdzniecîbas nodokïa un PVN summu, kas jâmaksâ no mazumtirdzniecîbas. Pasaulç ir fiskâlâs ierîces, kurâm nav fiskâlâs atmiòas, un ziòas par apgrozîjumu ir redzamas ârçjâ droðâ atmiòâ.

Ðobrîd Polijâ kases aparâtiem tiek piedâvâtas fiskâlâs idejas par OTP (One Time Programming vçrtîbâm, ko norâda unikâls numurs, kurâ pârdoðanas dienas beigâs tiek pieðíirtas neto summas un nodokïi. Protams, tas ir kopçjais nodokïu un bruto debitoru parâdu apjoms.

Kases aparâtu nodaïa.Sakarâ ar kases aparâtu bûvniecîbu, tie tiek sadalîti îpaðos kases aparâtos Elektroniskâ kases aparâta (ECR, kas:- sadarboties ar datoriem;- tie ir fiskâlie printeri;- tie ir datoru kases aparâti;- POS / EPOS sistçmas (pârdoðanas vieta / elektroniskais pârdoðanas punkts;- tie ir kases terminâïi.

Sistçmâs, ko izmanto summâs, joprojâm atðíiras divas galvenâs sistçmas:- autonomas sistçmas (kases aparâta darba programma un lietojumprogramma atbilst kases aparâta iekðienç, piemçram, POS, ECR, pilnîga PLU preèu bâze, kodu saraksts, preèu nosaukumi, kas pieðíirti ar PTU nodokïu likmju burtu simboliem (nodokïi par izstrâdâjumiem arî palîdz;- datorizçtas sistçmas (paðreizçjai summai nav ciparu tastatûras, bet fiskâlajam printerim ir vairâkas pogas ikdienas fiskâlâ ziòojuma drukâðanai. Pârdoðana paðreizçjâ kasç tiek veikta, izmantojot lietojumprogrammu, kas darbojas datorâ, kas papildus kontrolç fiskâlo norâdîjumu kopumu.

firma