Fiskalais kases aparats gdioa

Katrs no nodokïu maksâtâjiem, kuriem ir pienâkums reìistrçt izstrâdâjumu pârdoðanu un palîdzîbu, izmantojot kases aparâtu, pilnîbâ saprot, cik daudz ir jâievçro detalizçtâs prasîbas, kas attiecas arî uz apspriestâs ierîces apkalpoðanu. Dzçriens no ðâdiem nosacîjumiem ir rûpîga kases aparâta rûpîga periodiska pârbaude. Ko tas nozîmç un cik lielâ mçrâ tas bûtu jâizpilda? Kas ir fiskâlâ kase un tehniskâ pârbaude? Par to.

Fresh Fingers

Kopâ ar PVN likumu kases aparâtiem jâveic periodiskas tehniskâs pârbaudes. Pçc ðî datuma ðis periods ir pagarinâts. Ðâdu pârskatîðanu veic attiecîgais dienests. Lîdz 2008. gada 1. decembrim kases aparâtu tehniskâs pârbaudes bija ierobeþotas lîdz gada termiòam. Atceroties paðreiz spçkâ esoðâs tiesîbu normas, kases aparâtiem ir jâbût piemçrotiem tehniskai pârskatîðanai ik pçc diviem gadiem no fiskalizâcijas vai no ðîs pârskatîðanas. Veiksmîgi, ja nodokïu maksâtâjs to neizdara, viòam var piemçrot sankcijas. Tas ietver, piemçram, sodanaudas uzlikðanu nodokïu maksâtâjam par nodokïu pârkâpumu, jo to, ka kases aparâts netiek pakïauts periodiskai pârskatîðanai, uzskata par nepareizu grâmatas glabâðanu. Ðis pamatojums izriet no produkta 61 § 3 k.k.Tiek radîts jautâjums, kura rokâs ir domât par ðâdas pârskatîðanas veikðanu? Protams, skatoties brîvdienu ðajâ lietâ, tas tiek nodots nodokïu maksâtâjiem, nevis vietnei. Kases aparâta îpaðniekam ir jâpaziòo dienestam par ðâdu nepiecieðamîbu apvienoðanâs laikâ. Savukârt biïeðu kases darbinieks, saskaòâ ar 31.panta pirmo daïu. 4 likumiem par kases aparâtiem 5 dienu laikâ pçc paziòoðanas jâveic obligâta kases aparâta tehniskâ pârbaude.Nodokïu maksâtâjam ir jâapzinâs arî tas, ka obligâtâs kases pârskatîðanas termiòa neievçroðana rada nepiecieðamîbu atmaksât pabalstu no pirkuma biroja. Nodokïu maksâtâjiem tiek piemçrotas ðâdas sankcijas, kas trîs gadu laikâ no preèu / pakalpojumu pârdoðanas reìistrçðanas sâkuma nav pienâcîgâ laikâ izveidojuðas kases aparâtu tehniskajam darbam, ko veicis attiecîgais dienests.Rezumçjot, ir vçrts atgâdinât, ka pârskatîðanas datuma saglabâðana ir tikai lietotâjam.