Garigi iedzimti trauccjumi

Garîgi traucçjumi var ietekmçt lomu jebkurâ vecumâ. Ârsti ir satraucoði, ka gandrîz 20 procenti no skolas vecuma bçrniem ir tajâ. Kâ jûs uzzinât, vai jûsu bçrns var tikt galâ ar garîgiem traucçjumiem?

Pirmkârt, jums jâzina, ka katrs zîdaiòu traucçjums var atrasties tâlu vecumâ. Daþi bieþâk parâdâs agrînâs bçrnîbas sezonâ, otrais ir raksturîgs pirmsskolas vecumam, bet skolas periodâ tiek izteikti pilnîgi atðíirîgi traucçjumi. Attîstîbas anomâlijas ir ïoti dinamiskas un to simptomi uzlabojas ar vecumu.

Trauksmes traucçjumi ir ïoti satraucoði, kas izpauþas trîs sfçrâs. Pirmais no tiem ir tâda pati subjektîvo pieredzes grupa, kas stâsta, ko bçrns ir savâ prâtâ. Otrâ grupa ir somatiskâ sfçra, kas pârceïas uz to, ko bçrns redz mâjâs. Somatiskie simptomi ir cita veida sâpes (piemçram, vçders vai cilvçks un pat vemðana un ìîbonis. Bçrns var ietvert arî nevçlçðanos çdienam un laistît naktî. Pçdçjâ sfçra skar bçrna uzvedîbu un formas ar sareþìîtu uzvedîbu. Bçrns var aizmirst lîdz ðim savus vienaudþus un atòemt vairâk.

Kâ jums vajadzçtu doties pie psihiatra ar savu bçrnu? Speciâlista iejaukðanâs nosacîjums ir bçrna uzvedîba, kas atkâpjas no normas. Mûsu bçrnu psihiatrs Krakovâ nodarbojas ar bçrniem, kuriem procedûras jaunums atbilst slimîbai. Pateicoties pieredzei grâmatâ ar bçrniem un lielu empâtijas devu, konsultâcijas ar mûsu speciâlistu nebûs stresa Jûsu bçrnam. Pateicoties modernâkajâm stratçìijâm karjerâ ar bçrniem, mûsu jaunais psihiatrs ne tikai diagnosticçs problçmu, bet arî darîs visu iespçjamo, lai to âtri atrisinâtu, dodot bçrnam prieku no bçrnîbas.