Gastronomija 23

Droðîbas plâksnes sauc arî par droðîbas galviòu vai diafragmu. Piemçroðana ir atbilde uz jautâjumu, kâda ir ierobeþotâ droðîba.

Droðîbas plâkðòu mçríis ir pâriet uz parasto vietu lielam spiedienam, kas izplûst no sadalîjuma. Ierîces var apvienot citâs sistçmâs. Viòi dalâs savâ starpâ saistîbâ ar instalâcijas veidu un datu nesçju. Tiem var bût daþâdas formas, daþâdi tehnoloìisko risinâjumu veidi, ko izmanto raþoðanas stâvoklî. Viòi joprojâm var pastâvçt no tâlu materiâliem.

To darbîbas droðuma plâksnçm princips (ang plîðanas diskus & nbsp;. Ir uz augðu, ka darba ðíidrums tiek strauji noòemts no ierîces apdroðinâtâs dobo ðíçrsgriezuma kas bûvçta ar produktu ar indeksçjamus pârrâvumi.

Droðîbas plâksnes var bût vienâdas ierîces vai traukiem. Tos raþo kopâ ar klienta prasîbâm. Ar visaugstâko spriegumu flîzçm ir visaugstâkâ reputâcija. Kad spiediens, piemçram, tvertnç, sasniedz draudîgu augstumu, flîze pârtrauks. Pateicoties tam, neveiksmes risks ir daudz mazâks.

Tieði pârdoti ir lâzeru sagrieztas plâksnes, izmantojot lâzeru tehnoloìiju.

Droðîbas plâksnes kopâ ar droðîbas vârstiem ir ïoti lçti. Ðâdâ programmâ plâksne nozîmç vârstu aizsardzîbu pret koroziju, piesâròojumu vai bojâjumiem, kas ietekmç laika apstâkïus.

Visiem vienkârðiem vârstiem un vârstiem jâatbilst stingriem droðîbas standartiem, kurus nosaka likums.