Gastronomija 3001

Tehnisko dokumentu tulkoðana ir îpaðs tulkoðanas veids. Lai to izdarîtu, ne tikai vajadzçtu bût daudzâm nozîmîgâm sveðvalodu mâcîbâm, bet arî prasmei iegût konkrçtu tehnisku problçmu. & nbsp; Valodu prasmes paðreizçjâ tulkoðanas veida ziòâ saka roku rokâ ar sagatavoðanu un izziòu, kas iegûta skaidrâ nozarç. Tehniskie tulkotâji bieþi ir cilvçki, kuriem nav NAV sertifikâta, ti, Augstâkâ tehniskâ organizâcija (zinâtnisko un tehnisko asociâciju apvienîba un speciâlisti konkrçtâ nozarç. tehniskâs lietas. Lai garantçtu, ka dokumenta tehniskie tulkojumi tiks veikti dabiskâ un svarîgâ veidâ, ir labi aplûkot tulkotâja zinâðanas un kompetences.

Jums vajadzçtu bût tâdiem tehniskajiem tulkojumiem, kas nav tikai vârdi. Lielâ devâ tas var bût arî tehniskie rasçjumi, plâni un programmas. Kompetentam tehniskajam tulkotâjam nav jâbût tikai speciâlistam noteiktâ jomâ, kad runa ir par pareizu vârdu krâjumu, bet arî jâbût kvalificçtam iepazîties ar nepiecieðamajâm izmaiòâm sistçmâ vai tehniskajâ rasçjumâ, lai nodroðinâtu perfektu dokumentu lasâmîbu. Pirms izvçlçties tehnisko tulkotâju, jâapsver, kâda veida tulkojums jums bûs nepiecieðams. Ja ir tikai tulkojums, situâcija ir salîdzinoði vienkârða, jo tulkotâji ir iespçja redzçt Tulkoðanas atmiòu TRADOS, kas ir tehnisko tulkojumu pamatâ gandrîz katrai valodai, praktiski visiem notikumiem paðreizçjâ nozarç.

Runâjot par interpretâciju, jâkoncentrçjas uz speciâlista pçtniecîbu, kam ir atbilstoðas zinâðanas, lai risinâtu tulkojumu bez speciâlistu palîdzîbas, izmantojot speciâlistu terminoloìiju, jo pat vismazâkâ atðíirîba starp sveðvalodu un mçría valodu varçtu bût nopietnu problçmu avots. Paðlaik daudzi uzòçmumi ir pamoduðies uzrâdît ne tikai juridiskus, bet arî tehniskus dokumentus, vairâk cilvçku specializçjas tikai ðajâ otrajâ tulkoðanas metodç. Es neslçptu, ka, jo îpaði mutiskâs tulkoðanas panâkumos, labâks risinâjums bûs atrast tulkotâju speciâlistu tikai no tehniskâs telpas. Tehnisko tulkojumu iegâdes izmaksas daþâdâs zonâs parasti svârstâs no PLN 30 lîdz PLN 200 attiecîbâ pret zîmolu un dokumenta sareþìîtîbas pakâpi.