Gatavojoties olai un dthakubai kazam

http://lv.healthymode.eu/labakie-preparati-muskulu-masas-veidosanai/Labākie preparāti muskuļu masas veidošanai

Kâzu plânoðanaKatram cilvçkam kâzu diena ir svarîga pieredze. Turklât tas nav atkarîgs no tâ, vai kâzas ir intelektuâli, vai arî lielâkais sapnis ir zinâms. Es sapòoju par ðo brîdi no bçrnîbas. Es paliku. Mans senais lîgavainis man deva mieru. Mçs sâkâm sagatavoðanos ðim lielajam notikumam. Istaba, kleita, uzvalks ir galvenâ lieta, par ko mçs domâjâm. Viòi neplânoja apmeklçt katru lielo kâzu ballîti, tâpçc telpu varçja atrast salîdzinoði âtri. Ja es meklçju kâzu kleitu, tad es to pasûtîju. Ilgu laiku viòa saprata, ko es gribu, es pat nemçìinâju meklçt vienu veikalâ, es tikai aizgâju uz ðuvçju. Attiecîbâ uz uzvalku nâkamais viesis sûdzçjâs par grupu. Viòð gribçtu kleitu savu veco tçrpu, jo tajâ viòð domâja, ka jûtas daudz. Papildinâjumi noritçja arî strauji.

Kâzu gredzenu izvçleIr vçl daþâdi kâzu gredzeni. Mums gan patîk vienkârðas, modernas lietas. Lîgumâ ar pçdçjiem laulîbas gredzeniem paði vçlçjâs palikt pçdçjâ tipa. Mçs nâca klajâ ar ideju, ka tâ rada paðreizçjo saikni starp gaismu un sarkano zeltu. Mçs meklçjam kaut ko, bet mçs to atradâm gandrîz perfekti. Pirms viòi ir gatavi saòemt, salonâ viòi mums piedâvâja îslaicîgas joslas, lai piedalîtos.

Pagaidu laulîbas gredzeni?Tas var bût jauna tendence un lai saglabâtu pirkstus citiem rotaslietas. Tas mani mazliet smçjâs, bet vçlâk sapratu, ka, ja tas bûtu man kâ citam gredzenam, tas bija pilnîgs jaunums manam zemniekam. Galu galâ, kas klients vçlas valkât zâles uz pirkstiem? Viòiem nepatîk bût gredzeniem. Mçs piekritajam ðâdam risinâjumam un drosmîgi spçlçjam mûsdienu kâzu gredzenos. Mans nâkamais vîrs staigâja un pieklauvçja uz ðo saikni ar visu, ko viòð varçja. Îpaði brilles. Jâ un, iespçjams, par alu. Tomçr jâatzîst, ka viòð gâja ar lepnumu. Un es ierosinâju visiem saviem draugiem. Tie bija virs citâm situâcijâm. Daþi domâja, ka mçs jau esam precçjuðies, un mçs tos neinformçjâm. Viena tante bija îpaði aizvainota, un viòai bija grûti pârliecinât, ka paðreizçjie laulîbas gredzeni vçl nebija klât. Viòa teica, ka pasaule bija traka un viòa nerîkosies ðajâ trakumâ. Bet viòa apsolîja, ka atnâks liels kâzas. Tâ rezultâtâ no juveliera saòçmâm atbilstoðus kâzu gredzenus. Viòi bija pievilcîgi. Tikai tas, ko mçs pasûtîjâm. Mçs nevarçjâm gaidît, lai tos oficiâli izveidotu.

ceremonijaTâ rezultâtâ ðî lieliska diena ir pienâcis. Laika apstâkïi bija lieliski, saule spîdçja, kas var bût tîra priekðtece. Es neatzîstu nevienu mâòticîbu, bet man tas ïoti patika. Baznîca bija laba, gaumîgi iekârtota, kas bija pateicoties maniem plâniem un manai mâsai. Viòi patieðâm radâs, pildot uzdevumu. Mçs tçrpâm lîdz viesu masâm. Priesteris mums iedroðinâja. Rezultâtâ vissvarîgâkie vârdi bija: Jâ. Mums jau bija vîrietis un sieviete. Mçs bijâm ïoti pozitîvi. Tagad ir pienâcis laiks spçlçt. Mums bija kâzas. Mçs visi pârcçlâmies uz nomâtu telpu, tika pasniegtas svçtku vakariòas. Iepriekð sakârtotais oríestris spçlçja karbonâde. Deja un prieki nebija efektîvi. Visi bija lîdz rîtausmai. Tâ bija laba diena.