Ginekoloiija mp

Ginekoloìija iet visu ceïu. Cilvçka íermeòa jautâjumam ir vairâk un vairâk oriìinâlu procedûru. Aizvien mazâk invazîva un arvien precîzâka. Liela problçma starp dzimumakta sievietçm ir dzemdes kakla vçzis, kas ir pilnîgi ârstçjams tâs atklâðanas sâkumposmâ.

Ja novçrojat traucçjoðus simptomus, kas var bût ðâdas slimîbas rezultâts, nekavçjoties jâpierakstâs kolposkopa speciâlistâ, lai izslçgtu slimîbu. Tâ kâ simptomi nav nopietni, iespçjams, dzemdes izòemðana.

Ðâds pçtîjums tiek veidots, izmantojot kolposkopu. Tâpçc nav brînums, kâ mikroskops ar spekulâciju. Spogulis tiek ievietots maksts ar atbilstoðiem lîdzekïiem, lai pârbaudîtu, kâda ir reakcija vagînâ. Ðis mikroskops ir pçdçjais, lai panâktu trîsdimensiju efektu, un vienlaikus palielina simptomu lîdz desmit reizçm, lai ginekologs varçtu labi pârbaudît maksts un kakla sienu, lai novçrtçtu, vai ir kâdas izmaiòas. Jums vajadzçtu sagatavoties pçtîjumam. Ginekologs, iespçjams, liks jums, kâ pasargât sevi no testa. Pirmkârt, nedçïu pirms plânotâs pârbaudes vajadzçtu atteikties no fiziskiem kontaktiem un ginekoloìiskâm pieredzçm.

https://flexa-plus-optima.eu/lv/

Sievieðu kolposkops, kas parasti balstâs uz specifisku ginekoloìisku krçslu. Ðâda pârbaude parasti ilgst vairâkas lîdz vairâkas minûtes. Ja panâkumi apdraud, tad ginekologs var izlemt savâkt dzemdes daïu, tad jums bûs nepiecieðams mazinât sevi jebkurâ seksuâlâs aktivitâtes laikâ, jo tâ jutîsies spçcîga, ïoti sareþìîta diskomforta sajûta. Ðîs ierîces faktors un ergonomiskie parametri ir svarîgi, jo ir darba ierîce.