Gramatvedibas programmu bez maksas

Un mçs visi laiku pa laikam ir saistîta ar lieliem papîriem, birojiem vai aizpildot gadîjumos. Ar gadiem, periods, kurâ jums ir, lai òemtu vçrâ nodokïu biroja iepriekðçjâ taksâcijas gadâ, viòð pavada daudz bezmiega naktis. Bet ko viòi ir ko teikt îpaðniekiem maziem uzòçmumiem un uzòçmumiem, vai tiem, kuri veic paðnodarbinâta, kâ rezultâtâ viena cilvçka bizness?

Daudzi no ðiem mazajiem uzòçmumiem izvçlçjâs neòemt grâmatvedi no palîdzîbas, kas ikgadçjâ norçíinâ iekasç lielu maksu par mûsu pakalpojumiem. Ðâdâs situâcijâs visekonomiskâkâ pieeja ir ievietot îpaðu programmatûru, lai palîdzçtu citâm operâcijâm grâmatvedîbâ un aizsargâtu vçrtspapîrus vai ieòçmumus, un jo îpaði, lai païautos uz tiem. Viens no ðâdiem modeïiem ir programma enova365, kas ne tikai tçrçs daþas no mûsu akcijâm un mçríiem, bet arî mâcîs daudzas jomas. Ðâda liela klientu grupa, pateicoties ðai sistçmai, uzzinâja par dîvainas skançðanas nozîmi, it îpaði tçvam, kurð nekad nav strâdâjis ar to, zîmoli un saîsinâjumi. Pçdçjâ sezonâ viòiem nav nekâdu problçmu runât ar ierçdòiem bez problçmâm, bieþi tos saliekot.Protams, tâ patieðâm padara ðo programmu, tâ atvieglo mûs parastos ar grâmatvedîbu saistîtos jautâjumos, tâ arî mâca mûs ar savu praksi. Kas zina? Varbût jûs atradîsiet savu radîðanu grâmatvedis? Un tâ ir iespçja. Kâ liecina mûsu apmierinâto klientu labie atzinumi, daþi no viòiem tikai sniedz pamata grâmatvedîbas pakalpojumus kâ daïu no otrâ un otrâ ienâkuma, jo mûsdienu zinâtnes ir ïoti stipri un augstu novçrtçtas. Kas nav taisnîba rietumos, bet tendence râda, ka mçs esam vçl tuvâk rietumiem attiecîbâ uz kvalitâti un finanðu nozares apjomu, un tâdçjâdi mçs gûstam daudz plaðu grâmatvedîbu Polijas reìionâ. Tomçr vai tas ir iespçjams tâdâ paðâ pareizajâ virzienâ? Par to paðu, jâ, citiem, ne vienmçr kâ dzîvoklî.Atbildiet uz sevi, lai izpçtîtu, kâpçc jums ir nepiecieðams grâmatvedis, padomâjiet par to, pieòemiet savu lçmumu, jo tas ir tikai jûsu.