Iemmcjot elsy matus

Mans brâlçns ïoti vçlas, lai spçlçtu ar matiem, jûs varat viòai uzbrukt, íemmçt un plânot. Tas ir patieðâm uzsûcis, ka vçlas, lai viss izskatâs jauki, vienu pîti piecas reizes var uzlabot, reizçm liekot tiem matus, vai piestiprinât tos ar klipiem. Viòam patieðâm patîk skolas spçles un tâs. Viòas jaunais radîjums, Queen Joker, bija arî viegls, un viòai bija jâbût perfektiem matiem un drçbçm. Pçc kontakta mana mamma izgâza apmçram duci siksnas ar tiem piestiprinâtâm lentçm. Tad ðis skaistais vienpadsmitgadîgais teica nç, nç, nevis atkal. Es bûðu skaistâka vietâs ... un tâ sâkâs. Èetrdesmit piecu minûðu ilgs laiks ir arî viòu ieklâðana. Viòa izskatîjâs lieliski kâ liela karaliene. Bet, kad runa ir par aristokrâtiem, viòa diezgan âtri mainîja savu prâtu. Neizvçrtçjot pçdçjo, ka kopð performances sâkuma ir pagâjuðas gandrîz divas stundas. Negaidîti ... pilnîgi mainîja idejas, un viòas runâ nebija daudz, ka "nieeee, es nevçlos, es neko neatceros par karalieni, kas ir ïoti labvçlîga". Viòa pieprasîja jaunu frizûru, sakârtojot matus piepildîtas kokas perspektîvâ. Tâ kâ, kâ jau iepriekð rakstîju, mums tagad ir prakse veidot matus, tâpçc tas viss bija îpaði âtri. Savukârt viòas mâte, no otras puses, daþos brîþos bija vesela.

Es iesaku bubu veikalu matu klipus