In vitro uzturs

In vitro apaugïoðana ietver olu ðûnu un spermas kombinâciju ârpus sievietes íermeòa. In vitro terapijai viòi var izmantot pâris, neatkarîgi no tâ, vai viòi ir precçjuðies vai paliek neformâlos apstâkïos.Indikâcijas in vitro ir:1. samazinâti spermas parametri (neatkarîgi no iemesla, \ t2. nespçja izraisît ovulâciju;3. olvadu aizture, \ t4. endometrioze,5. neveiksme, izmantojot daþâdus atbalstîtas reprodukcijas veidus, \ t6. nespçja noteikt neauglîbas cçloòus.Viena no spçcîgâkajâm neauglîbas klînikâm Polijâ ir Krakovas klînika In vitro.Dalîtâs ârstçðanas kurss pastâv stîgu brîdî.Pirmais apmeklçjums ir obligâts abiem partneriem, ir jâveic medicîniskâ dokumentâcija par neauglîbas ârstçðanu. Par ðâdu apmeklçjumu tiek veikta medicîniskâ anketa un sievietes pârbaude. Vîrietis saòem referenci jutîgiem meklçjumiem.Citos apmeklçjumos ârsts izvçlas in vitro apaugïoðanas tehniku, pamatojoties uz pçtîjumu rezultâtiem. Ja viòam ir vajadzîgs ðis gadîjums, viòð veic sîkâku izpçti.Turpmâkajâ sievietes daïâ ir jâzina hormonâlâ stimulâcija. Tâs beigas ir nobrieduðo oocîtu skaita pieaugums. Ârsts uzdod ultraskaòu un eksperimentus, jo ðo rezultâtu dçï tiek noteikts datums, kad olðûnas iegûtas in vitro apaugïoðanai.Pareizajâ laikâ pacients savâ veidâ iepazîstina klîniku. Viòð dzîvo 15 minûtes zem anestçzijas. Partneris ziòo klînikai arî par spermas ievietoðanu ïoti sagatavotâ dzîvoklî klînikâ.Laboratorijâ seðas no savâktajâm olðûnâm sazinâs ar spermu. Ðâdâ veidâ rodas embriji.Mçsloti oocîti tiek ievadîti inkubatorâ, kur tiem ir labvçlîgi apstâkïi augðanai.Viens vai divi embriji tiek lietoti apaugïoðanai, un tas sâkas dzemdes dobumâ, lai tur varçtu tur ligzdu.Pacientam pçc apaugïoðanas ir jârada mierîgs dzîvesveids. Lîdz grûtniecîbas testu veikðanai ir arî papildu seksuâlâ atturîba. Pçc 12 dienâm pacients klînikâ tiek ievietots izpçtes projektâ, kas nosaka HCG lîmeni, kas apstiprina grûtniecîbu.