Izlases notikumi angiu

Tehnisko tulkojumu specifika ir atkarîga no dokumentâcijas satura ievieðanas skaidrâ konvencijâ, jo gan sûtîtâjs, gan ziòojuma saòçmçjs samazinâs lîdz tehniskajam priekðmetam, pamatojoties uz valodu konvenciju, kas piemçrojama attiecîgajai jomai, daïai vai uzòçmumam. Tehniskâs tulkoðanas vissvarîgâkâ iezîme ir tehniskais izteiksmes stils, specializçts domas veidoðanas veids, kura svarîgais gals ir sniegt informâciju, un no ðî nosacîjuma papildu valodas funkcijas tiek minimâli saglabâtas, lai neviens embellishments nepârkâptu teksta pamatîpaðîbu, kas ir lietderîba dzîvç inþenierzinâtnes.

Tehniskâ tulkojuma uzdevums ir sniegt identisku informâciju ârvalstu saòçmçjiem, tâpat kâ tekstâ, kas rakstîts avota stilâ. Tulkoðanas aìentûru pieòemtais standarts Varðavâ ir novirzît iepriekð tulkoto tehnisko tulkojumu verifikâcijai. Tâ ir tâda pati svarîga tehniskâs tulkoðanas izveides procedûras sastâvdaïa, kas zinâmâ mçrâ liecina par sagatavotâ tulkojuma lielo vçrtîbu. Verificçtâji veic teksta nolasîðanu, jo, lai nopietni pârbaudîtu tehnisko tulkojumu, ir noderîga treðâs puses darbs, kas nav aktîvi piedalîjies dokumenta tulkoðanâ un zina, kâ pârskatît savu domu no attâluma.

Tehniskâ tulkojuma bûtiska korekcija un valodas pârbaude ir tulkoðanas procesa vainagoðanas laiks. Tomçr daþreiz ir iespçjams, ka dokumentâcijas saturs tiek pastâvîgi apspriests ar vîrieti, un konsultâciju mçríis ar klientu ir noteikt nozares atbalstîto terminoloìiju. Lai saskaòotu terminoloìiju, kas izbeigta tehniskajos tulkojumos, ir inovatîvi IT risinâjumi, kuru problçma ir tulkoðanas procesa darbîba un terminoloìijas datu terminoloìijâ lietoto terminoloìiju saîsinâðana. Pârçjâ lingvistiskâ versija arî maina tekstu, kas raksturo grafiskos elementus, kas arî ir jâpârvçrð un jâkoriìç pçc izmçra.