Kases 2010 ierobethojuma pienakums

Paðlaik jûsu reìionâ ir tâdi noteikumi, ka pat frizierim, zobârstam vai kosmetologam ir jâbût kases aparâtam. Nav jçgas, vai ðie aizliegumi ir draudzîgi vai nav, jums ir jâiegâdâjas ðâda ierîce. Citos gadîjumos naudas sodu struktûrâ vai lielâka nodokïa maksâðanâ tiek gaidîtas nepatîkamas sekas. Katram ieguldîtâjam ir jâmaksâ skaidrâ naudâ. Un kâdi bûs fiskâlie kases aparâti daþâda veida uzòçmçjiem?

Vienas bankas kaseVispopulârâkais kases aparâts, kas pieejams tâs tirgû, ir vienas sçdvietas kases aparâts. Ðâdâm ierîcçm ir iespçja strâdât ar savâm ierîcçm, starp tâm, kas nav saderîgas ar skalu, datoru vai kodu lasîtâju. Diemþçl, lai izmantotu pçdçjo aprîkojuma standartu, ir nepiecieðama katra kases aparâta naudas programma. Tâdçjâdi maz laika paiet, jo jauni standarti un organizâcijas no brîniðíîgo iekârtu raþotâju brîþa varçs sadarboties ar saviem spçkiem. Ir vçrts apsvçrt, vai mums patieðâm ir vajadzîgi ðâdi piedâvâjumi - atbilstoðs kases aparâts arî darbojas bez tiem, un, protams, tas maksâ mazâk.

avots:

Portatîvie kases aparâtiCita veida kases aparâts ir portatîvie kases aparâti. Viòu acîmredzamâkais trûkums ir brîvas pârstâdîðanas iespçja no telpas uz vidi. Ðâdu mobilitâti noteikti novçrtçs taksometru vadîtâji, kuriem papildus jâizmanto kases aparâti. Koncentrçjoties uz mûsu lietojumprogrammu, ðîs ierîces tiek izgatavotas tâ, lai varçtu darboties gandrîz visos apstâkïos. Augsta vai zema temperatûra, ïoti âtrs mitrums - ar pçdçjo no pârnçsâjamâm bankâm ir jârisina. Visbieþâk tie ir izgatavoti no gumijas vai silikona, kas novçrð nevçlamu iekðçjo sistçmu applûðanu. Bruòotais dizains nedaudz pazemina lietoðanas kvalitâti, lai gan tas ir tikai neliela neçrtîba, òemot vçrâ plaðo pârnçsâjamo lietojumu.

Lielas tirdzniecîbas vietasLieliem tirdzniecîbas vietâm ar lielu bagâtîgu dienas apgrozîjumu iepriekð minçtie risinâjumi nav pietiekami. Tâpçc tika izveidoti sistçmas kases aparâti. Tie ir saderîgi arî ar datoru ar jaunâm summâm reþîmâ. Turklât tie atbalsta ârçjâs ierîces bez problçmâm. Jaunâkie kvadrâta atvçrtie modeïi ir datoru kases aparâti. Tad tas saistâs ar datoru un fiskâlo printeri. Visbieþâk redzamie tiek patçrçti lielveikalos, un to funkcionalitâte vçlas no labvçlîgâs programmas.Visiem uzòçmçjiem atbilstoðais kases aparâts radîs nedaudz atðíirîgu, tâpçc tas nepados tieði to, kas ir spçcîgâkais.