Kases aparats elzab k10

Raþoðanas zâles ir diezgan specifiskas vietas. Tie ir bûvçti, lai veidotu specifiskas, sçrijveida darbîbas, kuras bieþi atkârtojas, lîdz pçdçjais no ðiem cilvçkiem ir garlaicîgi. Tâs ir vietas, ko stingri uzrauga brigadieri, vadîtâji, direktori un, visbeidzot, aprûpes un ârçjâs revîzijas, tikai nepamatoti. Tâ kâ katrai raþotnei nav nekâdas jçgas par to, kâ prece tiek raþota, tâ ir pakïauta visnopietnâkajiem faktoriem, kas apdraud droðîbu, veselîbu un peïòu.

Tas attiecas arî uz draudiem, ko rada droðîbas sistçmu neveiksmes, no ugunsgrçkiem vai katastrofâm, kas tieði vai netieði rodas no cilvçka darba, kas ir dinamisks, bet arî par toksikoloìiskiem draudiem un indivîdu, lçnâm, bet noteikti ietekmç cilvçka darba òçmçja veselîbu ðajâ veikalâ. Ir svarîgi uzstâdît putekïu filtrâciju raþoðanas zâlçs. Pat telpâs, kur tiek publicçts, ka tâs nav nepiecieðamas, daþâdu izejvielu pârstrâdes procesu rezultâtâ grupâ tiek izvadîti daþâdu vielu mikroskopiskie putekðòi. Pat vielas, kas tiek uzskatîtas par netoksiskâm, ieelpojot regulâri, nâkotnç var izraisît nopietnu elpceïu iekaisumu.

Regulâri dzîvo slikti vçdinâtâ vidç, kas nav aprîkota ar putekïu filtriem, kas perspektîvâ izraisa slimîbas no elpoðanas sistçmas sienas vai alerìijâm. To nedrîkst novçrtçt par zemu. Katru dienu ikviens ir pakïauts kaitîgam putekïu un gaisa piesâròojumam visâs pozîcijâs. Darbâ, kurâ ir lîdz pat 1/3 tâs dienas, tas jâatbrîvo no faktora, kas spçj veikt slimîbas. Pieòemot, ka apkârt mçs esam pakïauti bîstamu dûmu, putekïu un çrèu ieelpoðanai, mums nevajadzçtu pasîvi piedzîvot papildu saindçðanos ar kaitîgiem putekïiem praksç. Putekïu filtrs darba telpâ ir pozitîvs veids, kâ novçrst kaitîgu bâzu papildu ieelpoðanu sistçmâ.

Filtri reaìç uz gravitâcijas patiesîbu, vienkârði noíerot putekïu daïiòas, kas iet caur to lielumu. Pateicoties fonâ esoðajiem putekïiem, gaiss tiek filtrçts, pirms cilvçks sâk elpot.