Kases aparats hs ej

Kad to var novçrot, tie uzòçmçji, kuri paði nolemj pirkt kases aparâtu, var rçíinâties ar nodokïu biroja atbrîvojumu. Viòi vienmçr strâdâs tikai tad, ja uzòçmumu îpaðnieki visas formalitâtes izpildîs noteiktajâ termiòâ. Tajâ paðâ laikâ tâ atzina, ka fiskâlâ valûta ir aprîkota ar ðo iestâdi, kas norçíinâs ar Valsts kases nosaukumu kâ PVN maksâtâju. Var izrâdîties, ka jûs varçsiet izmantot ðâdu piederumu, ja neesat muca.

Tâdâ veidâ daudzi cilvçki cer uz ievçrojamiem ietaupîjumiem. Jâatzîmç, ka kases aparâts nav ceturtdaïa ir izdevumi, kas pilnîbâ atmaksâti. Tâdçjâdi viòð atceras konfiskâciju, kad uzòçmçjs iesniedz attiecîgu pieteikumu, kurâ tiks atrastas ðâdas iespçjas, kad viòa vârds un uzvârds, pilna adrese, kâ arî NIP numurs. Laikâ, kad Nodokïu birojs saòem pieteikumu, kopâ ar rîkojumiem 25 dienu laikâ jâpârskaita maksâðanas lîdzekïi nodokïu maksâtâja kontâ, ko viòð norâdîjis kases aparâta iegâdei.

Tomçr ne-vatowiec ir jâvienojas ar faktu, ka tajâ brîdî, kad Nodokïu birojs atgrieþ ðos materiâlus, nodokïu maksâtâjs saòem noteiktu uzticîbas aizdevumu. Tâ pieprasa, lai tirgotâjs faktiskajâs situâcijâs prasîtu naudu, ja viòð nepildîs savas saistîbas. Proti, ðâda forma var notikt, ja trîs gadu laikâ pçc kases aparâtu uzstâdîðanas uzòçmçjs nolemj slçgt savu lomu vai paziòo par savu bankrotu. Uzòçmçjam bûs jâatdod saòemto summu, un, ja kâda iemesla dçï viòð nolemj, ka nevçlas turpinât statistiku, kas balstîta uz kases aparâtiem.

Black Mask

Ir vçrts pârbaudît paðreizçjo, vai tieðâm ir jâmaksâ par fiskâlo kases ierîkoðanu, ja jûs strâdâjat kâ ne-vatowiec. Tas ir îpaði svarîgi tâdçï, ja nozare, kurâ jûs plânojat padarît jûsu produktus vai palîglîdzekïus, ðajâ apgabalâ nav ïoti laba. Vçl nav svarîgi aizmirst, ka ðâda saraksta sastâdîðana parasti ir laikietilpîga, it îpaði, ja tiek sniegti daþâdi produkti. Vçl viens fiskâlâs ierîces izmantoðanas elements ir nepiecieðamîba maksât gan par fiskâlâs valûtas rçíina iegâdi, gan par tehniskajiem rçíiniem. Ja jûs vadât mikrouzòçmumu, var izrâdîties, ka kâda persona bûs pârâk aizòemta ar daþâdiem pienâkumiem, lai uzòçmums varçtu attîstîties dinamiski.