Kases aparats n

Finanðu ministra rîkojums, kuru viòð ieviesa 2015. gada 1. martâ, ievieto juridiskos pakalpojumus klientu pienâkumam izmantot kases aparâtus. Ðajâs apmaiòâs tiks iekïauti arî nodokïu konsultanti kopâ ar advokâtiem. Tomçr tie neattiecas uz notâriem. Parasti kases aparâtus izmanto, lai aizsargâtu klientus, kuri parasti negarantç pakalpojumu izmantoðanu. Mobilo nodokïu biroji ir îpaði paredzçti juristiem un nodokïu konsultantiem.

https://strong-gel.eu/lv/

Finanðu ministrijas pasûtîta fiskâlâs reìistrâcijas kârtîbâ tiek apturçta, tajâ ietilpst juridiskâs un medicînas profesijas ðajâ zobârstniecîbas, kosmçtikas, gastronomiskajâ un mehâniskajâ jomâ. Diemþçl tam katru gadu bûs nopelnîti ieòçmumi. Viòu lieta tiks pielîdzinâta citâm sacensîbâm, ka ðis mçríis bija ieviests daudz agrâk. Lîdz ðim laikam advokâti tika atbrîvoti no nepiecieðamîbas izmantot kases aparâtus, ja to gada ietekme nepârsniedza divdesmit tûkstoðus zlotu.Bûtiskas izmaiòas ir signâls, ka cilvçki, kas piedâvâ pakalpojumus fiziskâm personâm, kuras neveic saimnieciskas darbîbas, bûs jâreìistrç savs patçriòð fiskâlajâs summâs neatkarîgi no maksâjuma procedûras.Tâpçc likumdoðanas veicinâtâjs nodroðina darbiniekus, kuri vienkârði strâdâ pie advokâtu pârdoðanas. Ja juridiskâ palîdzîba netiks uzsâkta 2015. gadâ, advokâti tiks atbrîvoti no pienâkuma izmantot fiskâlos kases aparâtus divus mçneðus maijâ, kad viòi sâks savus pakalpojumus.Ministrija nodroðina, ka nodokïu maksâtâji, kuri reìistrçjas mûsu dienestu kasçs, atmaksâs svarîgâkos to pirkðanas izdevumus. Tâdçï tai ir jâòem vçrâ viss rezultâts arî juridiskâs noteiktîbas nodroðinâðanâ, ko sniedz advokâti, kâ arî patçrçtâju droðîba. Praksç tas nozîmç, ka no 2015. gada 1. marta visiem advokâtu biroja lietotâjiem var tikt pieprasîts izsniegt èeku, kas tiks atzîts par juridisku pakalpojumu veikðanu.Ja tas pieder notâriem, tad tiem nebûs jâreìistrç kopçjais pakalpojumu apjoms, bet tikai kâ darbîbas, uz kurâm attiecas ieraksts repozitorijâ A un P, ja netiek pârsniegts pieòemtais 20 tûkstoðkârtçjais ieplûdes ierobeþojums vai ja maksâjums tiks izveidots bezskaidras naudas struktûrâ.