Kases aparats vai fiskalais printeris

Viòð var âtri sevi apliecinât, ka kâds saòems lielu naudas sodu, jo viòð nezinâja, ka viòam bija jâuzskaita kasç.Tagad nepiecieðamîba uzstâdît fiskâlâs ierîces novitus deon e & nbsp; ietekmç tos nodokïu maksâtâjus, kuru apgrozîjums pârsniegs PLN 20 000. Tas ir daudz mazâks apgrozîjums nekâ iepriekðçjos gados. Finanðu ministrija dosies uz pçdçjo, lai ierobeþotu ðo noteikumu, izveidojot jaunu darîjumu sarakstu, kurâ tirgotâjiem bûtu jâuzstâda kases aparâts pirms pirmâs pârdoðanas. Paðlaik katram & nbsp; birojam un darbnîcai ir obligâts kases aparâts. Nepareiza & nbsp; kases aparâta gadîjumâ, kad mums nav rezervju fiskâlâ kases aparâta, tas rûpîgi jâizlaiþ no pârdoðanas.

Perle Bleue Visage Care MoisturisePerle Bleue Visage Care Moisturise Efektīvs veids, kā atbrīvoties no grumbām un nodrošināt ādu ar vislabāko aprūpi

Ja nodokïu maksâtâjs nav kases aparâtu, un bija spiesti to izmantot, jums tiks sodîti lîdz 240 dienas likmçm neiesaistîties ðajâ "grâmatâ." Vçl ïaunâk atòemt vienkârðu atskaitîjumu vai atmaksâðanu PVN no 90% no neto iegâdes cenu, un tam nav vienkârði atskaitît 30% no samaksâtâ nodokïa stâvoklî, kam nav naudas. & Nbsp; No 240 dienas likmes maksâtâja sods saòems arî grâmatu uzturçðanas neuzticami. Ne tikai to, ka, ja papildus nodokïu maksâtâjam nebûs pabeigt darîjumu lîgumos, PVN tiks uzlikts naudas sods lîdz 720 dienas likmçm, cietumsodu lîdz 2 gadiem, vai arî abu sodiem kopâ.Ja nodokïu maksâtâja darbîba ir saistîta ar lielâko daïu transporta pakalpojumu, ðíidrâ gâzes sadale, vietnes pârdoðana automaðînâm ir saistîta ar televîzijas vai radio aprîkojuma, ieskaitot visu kameras daïu, piegâdi - nodokïu maksâtâjam jâbût kases aparâtam. Tâtad viena lieta ir tâ, kâ jums ir jâpiegâdâ produkti no dârgmetâliem, piegâdâjot datora datus vai materiâlus, kas nodoti ekspluatâcijâ, vai izsolç. Pienâkums neietekmçt ikgadçjo ienâkumu attiecas arî uz tabakas izstrâdâjumu, alkoholisko dzçrienu pârdoðanu un PKWIU simbolam nav jçgas ar pastâvîgiem izòçmumiem. Ðogad atbrîvojums no kases aparâta tiks atòemts no uzòçmçjiem, kas piedâvâ pakalpojumus cilvçkiem, kuriem nav uzòçmçjdarbîbas un vienreizçju lauksaimnieku. Ja visi nodokïu maksâtâja pabalsti ir dokumentçti ar faktûrrçíinu, kas identificç saòçmçju. Un biïeðu pârdoðana un pasaþieru pârvadâjumu vietu rezervçðana veiksmîgi, kad lîdzîga darbîba tika veikta ar pasta starpniecîbu, banku vai iestâdi. Tâtad, tiem nodokïu maksâtâjiem, kas ðos akcijas veic 2015. gadâ, ir jâuzòemas kases aparâti, pârsniedzot subjektîvâ atbrîvojuma ierobeþojumu.