Kases spcle

Ikvienam nodokïu maksâtâjam, kas pârdod preces finanðu personâm, ir pienâkums reìistrçt apgrozîjumu, izmantojot kases aparâtu. Tâ ir veidlapa, kas ïauj veikt atbilstoðus norçíinus ar nodokïu birojiem. Tâtad tas attiecas uz likumu, un arî likums ir vçrtîgs.

Kâ ar nepareizu kases aparâtu?

Ðâdos jautâjumos jâaprîko tâ sauktais rezerves fonds. Viòas îpaðums nav juridiska prasîba, un katram uzòçmçjam ir jâdomâ par ðâdu izbraukðanu iepriekð. Tas ideâli tiek savâkts pârçjâs avârijas situâcijâs, kuras vçlas labot atbilstoðu aprîkojumu. Faktiski PVN likums skaidri nosaka, ka, sekmîgi neizdodot iespçju izveidot tirdzniecîbas reìistru, izmantojot rezerves fondu, nodokïu maksâtâjam bûtu jâpârtrauc pârdoðana. Rezerves fonds var pasargât no nevajadzîgas un neparedzamas dîkstâves grâmatâ. Ir vçrts uzskatît, ka gatavîba izmantot rezerves kases aparâtu jâziòo nodokïu iestâdei, norâdot mçbeïu sadalîjumu un daloties informâcijâ par aizvietotâju.

Diemþçl, kad tas tika pievienots augsts, kases aparâta trûkums ðajâ rezervju fondâ apòemas pârtraukt pârdoðanu. Tad jûs nevarat pabeigt pârdoðanu, un ðâdas lietas ir nelikumîgas un var sajaukt ar sekâm, ko rada liels finansiâlais slogs. Neaizmirstiet par situâciju, kad lietotâjs lûgs atbilstoðu kvîti.

Bûtu viegli paziòot par remontçtâja remonta un pasta nodokïu maksâtâju, bet arî nodokïu iestâþu neveiksmçm attiecîbâ uz vietu, kur veikt tirdzniecîbas uzskaiti ierîces remonta posmâ, un tieði klientiem par pârdoðanas pârtraukumu.

Tikai tieðsaistes pârdoðanas gadîjumâ uzòçmçjam nav jâpârtrauc sava loma, bet tas liecina, ka ir izpildîti vairâki nosacîjumi - uzskaitei jânorâda precîzi, kâds maksâjums ir pieòemts; maksâjums jâveic elektroniski vai pa pastu. Ðâdâ situâcijâ pârdevçjam - nodokïu maksâtâjam - bûs tiesîbas pçdçjo ievietot PVN rçíinu.