Klientu apkalpodanas uzdevumi

Ja esat kâdas çkas vai çdinâðanas iestâdes îpaðnieks, jûs ïoti labi zinât, ka klientu apkalpoðanas âtrums ir daþas no svarîgâkajâm problçmâm, kas jums jâsasniedz. Tomçr jûs, iespçjams, nekad neesat iedomâjies, ka svarîgâkâ ideja par pçdçjo elementu ir ne tikai pasûtîjuma sagatavoðanas âtrums, bet arî pasûtîjuma ievadîðana iestâdç un to ievietoðana kasç.

Tâtad, ja jûsu mâjâs ir ierîkoti standarta vai ne îpaði progresîvi vai novecojuði kases aparâti, pçdçjais aspekts ievçrojami paplaðina klientu apkalpoðanas laiku, kas precîzi atdala tâs apmierinâtîbu, bet tâ apstrâde ar piedâvâtajiem pakalpojumiem!Ir vairâk un vairâk çrtîbas kâzâm tirgû, un çdinâðanas nozare var izmantot daudzus tehnoloìiski progresîvus risinâjumus, kas tieði pârvçrð sniegto pakalpojumu kvalitâti! Un tikai ar ðâdu misiju, kas sûdzas par plânu uzlabot gastronomijas pakalpojumu kvalitâti, mçs strâdâjam. Mçs piedâvâjam Jums vismodernâko viesmîïu un bârmeòu produktus - Gastro Pos Demo programmu.Tâs izmantoðana ir ne tikai intuitîva, tâ joprojâm atgâdina darbu pie tradicionâlâs fiskâlâs kases, tâpçc cilvçkiem nebûs lielâkas grûtîbas pielâgoties inovatîviem risinâjumiem! Turklât visa programma darbojas pieskâriena plânâ, nodroðinot mierîgu un svarîgâko, daudz âtrâku pasûtîjuma izvçli. Viesmîles identifikâcija var bût ievçrojami uzlabota un viegli lietojama, jo tâ notiek, ievadot atbilstoðu kodu konkrçtam darbiniekam vai, vçl vienkârðâk, izmantojot îpaðu magnçtisko karti.Gastro Pos & nbsp; programma noteikti ir "Jâbût", ja tâ vçlas bût klât klientu apkalpoðanâ pçdçjâ pasaules lîmenî! Gastro Pos tiek pieòemts un novçrtçts daudzos lieliskos gastronomijas uzòçmumos un çrtos bâros! Tâtad, nedomâju, ka mirklis ilgâk un domâju, ka jûsu vieta pieaugs vçl augstâkâ lîmenî!