Kolposkopija ar ginekoloiisku konsultaciju

Kolposkops ir neaizstâjama ierîce, ko parasti izmanto, veicot testus, kas saistîti ar dzemdes kakla patoloìijâm. Tas nodroðina maksts un kakla uztriepes, lai veiktu citoloìiskus meklçjumus.

Paðlaik visi kolposkopi ir viegli lietojami. Ir iespçjams pastâvîgi arhivçt dinamiskos attçlus, kas novçroti traukâ. Mûsdienîga elektronika un pantogrâfi dod iespçju veikt delikâtus soïus visâs jomâs, pateicoties kam kolposkopiskais izmeklçjums ir neticami patîkamâks un daudz delikâtsks. Lielâkâ daïa modeïu ir aprîkoti ar digitâlajâm ðûnâm, pateicoties kurâm jûs varat arhivçt pçtîjuma gaitu. Ieraksts var ietvert fotoattçlu uzòemðanas formu, digitâlo arhivçðanu elektroniskajos plaðsaziòas lîdzekïos vai video ierakstîðanas personu.Ir vairâkas svarîgas iezîmes, kas bûtu jânoðíir ar izcilu kolposkopa stâvokli. Pirmkârt, tas prasa augstâko vçrtîbu. Tai ir jâsniedz sensacionâls attçls, skaidri attçli un videoklipi arî ir jâaprîko ar specializçtu programmatûru, pateicoties kurai tas varçs veikt detalizçtu apkopotâ vizuâlâ materiâla analîzi. Iekïautas ierîces stabilitâte un ilgmûþîba.Kolposkopa ideâlâ stâvokïa optiskâ sistçma parasti balstâs uz Vâcijas raþoðanas lçcâm. Turklât optiskajai sistçmai jâbût aprîkotai ar tâlummaiòas reþîmu. Labâkie modeïi ïauj palielinât 20 reizes. Izvçloties kolposkopu, uzmanîba jâpievçrð arî fokusa apgabalam un fokusçðanas diapazonam. Jo reâlâks, jo precîzâk.Vislabâkâs ierîces jâatrodas pantogrâfa rokâ, kas ïaus vienkârðai un precîzai kustîbai visâs iespçjamâs plaknçs. Roku vajadzçtu dekorçt ar bloíçðanas iespçju, pateicoties kurai bûs iespçjams tos izlaist noteiktâ virzienâ.