Konveijeru putekiu nooemdana

Pirms visas telpu putekïu savâkðanas sistçmas uzstâdîðanas ir jâuzstâda laba putekïu nosûkðanas sistçma. Pareizais ceïð ir sistçma, kas îpaði izstrâdâta, individuâli pielâgota dzîvokïa vajadzîbâm ar pienâcîgu apputeksnçðanu.

https://max-s.eu/lv/Maxisize - Maksimālais dzimumlocekļa izmērs pēc krēma lietošanas? Tas ir iespējams!

Putekïu nosûkðanas sistçmu projektçðana ir pakalpojums, kas jâpiegâdâ labam inþeniertehniskajam uzòçmumam. Pirms birojs un tâ darbinieki pienâcîgi nodarbojas ar sistçmas projektçðanu, viòiem vispirms ir jâatklâj rûpnîca un jâatbilst konkrçtiem jautâjumiem un analîzçm. Piemçrotas ventilâcijas iekârtu izvçles projektâ ir jâiepazîstas ar uzòçmuma raþoðanas specifiku un jâizstrâdâ pirmie dizaina darbi, kas balstîti uz ieskatiem un praksi. Viss ir augsts un viegls, lai projektçtâ putekïu nosûkðanas sistçma bûtu ievçrojami ieprogrammçta labi zinâmâ uzòçmumâ. Ðo pirmsprojekta analîþu laikâ vissvarîgâkais ir novçrtçt gaisa âtrumu piesâròotajâ vietâ, ir svarîgi noteikt gaisa apmaiòu skaitu telpâ kopâ ar sanitârajiem standartiem un novçrtçt gaisa âtrumu cauruïvados, lai izvairîtos no piesâròojuma. Ja tâ ir, un ja visi nepiecieðamie dati tiek pareizi novçrtçti un noteikti, putekïu savâkðanas sistçma tiks izstrâdâta labi, tai bûs sava loma perspektîvâs, un tâs ekspluatâcijas izmaksas nebûs pârâk augstas. Labs attîrîðanas veids ir arî svaigâ gaisa zâlç, kâ arî ziemas sezonâ atgûstot siltu gaisu. Izvçloties pareizâs blades ierîces un veselus putekïu savâcçjus, gaisu var ne tikai tîrît, bet arî atgût atklâtâ vai svaigâ gaisâ. Pareizi izstrâdâta atdalîðanas sistçma, ko apstiprinâjusi rûpnîcas vadîba, ir pietiekama, lai to uzstâdîtu un prasmîgi attîrîtu un novçrstu tâs aizsçrçðanu un bojâjumus. Pateicoties ðâdai ierîcei, visas elpoðanas un ventilâcijas ierîces darbosies efektîvi, kâ arî pildîs savu darbu summâs, un darbinieki pelnîs naudu tîrâ vietâ.