Kosmosa tehnoloiijas attistibu

Vçrtîgâko sastâvdaïu dzerðana cilvçka dzîvç ðodien ir laiks un iespçja to izmantot visefektîvâk, kad vien iespçjams. Tad tas ne tikai ir privâts, bet arî viòa darbs, kas mums dod daudz brîvas. Veicot savu biznesu kâ pierâdîjumu, mçs cenðamies pârliecinâties, ka visas spçles tajâ tiek veiktas efektîvi un ar vismazâko laika zudumu. Ðâdos brîþos ir vçrts domât par tehnoloìisko progresu un patîkamiem risinâjumiem, kas mûs vada katru otro dienu.

Efektîva laika vadîba ir restorâns, kas ir divreiz svarîgâks nekâ daïçji. Restorâns nodroðina cieðu klasi un tçlu, sazinoties ar vîrieti, kâ arî profesionâli veiktu pakalpojumu, kas piedâvâ gardus çdienus. Pârtikas garða zaudç un par to, cik svarîgi ir izskatîties pârâk ilgi. Ir vçrts ieguldît nozîmîgâ programmatûrâ, kas pilnveido visu mûsu virtuves loìistiku. Tâpçc ir jâapsver tâdas sistçmas kâ gastro posma programma. Tâpçc tâ ir arî mobilâ lietojumprogramma, kâ arî visas virtuâlâs iespçjas, kas ïauj jums pârvaldît savu veikalu ar atbilstoðu kontroli. Tâs vçrtîbas jau ir redzamas, pasûtot, kas automâtiski iet uz virtuvi bez viesmîïa iejaukðanâs. Atkarîbâ no ðîs ierîces konfigurâcijas, lai palaistu restorânu, mûsu rakstus par pasûtîjumiem var atrast ârpusç. Kurjers, kas piegâdâ pârtiku pa tâlruni, zinâs par jauno kursu, pirms tas nâk uz remontu un saòems pasûtîjumu. Tâpçc skatuves saglabâðana ir galvenais iemesls, kâpçc jums ir jâzina svaigums nelielas gastronomijas nepârtrauktajâ smagajâ lomâ.

Ïaujiet klientiem izjust, ka viòi ir jûsu uzòçmuma galvenie varoòi. Parâdiet viòiem, ka viòi ir atkarîgi no viòu klimatiskajiem apstâkïiem un nodroðina viòiem vieglu maltîti, nekâ viòi iedomâties. Viss pasâkuma izpildes process varçs sekot vçlâk no jebkuras telpas, pat telpâs. Varçs analizçt visas sastâvdaïas - pasûtîjumus, ievieðanu, finanses, çdienus un papildu piezîmes. Biznesa kontrole kïûs par mazâko problçmu. Ieguvumus ne tikai izmantos klienti. Uzlabojot restorânu, darbinieki bûs îpaði apmierinâti. Rakstîðanas aktivitâtes bûs vieglâkas nekâ jebkad agrâk. Ieguldot tehnoloìijâs, jûs apsteigsiet savus konkurentus.