Krajalnica zelmer 493 6 zfs1006s alexis

Nutresin - Herbapure Ear

& Nbsp; bizerba gsp-v ierîce nav pârsteidzoða kâ rokas gravitâcijas griezçjs, kas aprîkots ar jaunâm funkcijâm. Kâ norâda viens vârds, tas ir paredzçts galvenokârt desu un siera grieðanai. Tas ir aprîkots ar viena gabala aizbîdni.

Vienlaikus ðî plâksne ir drenâþas kanâls un paaugstinâta galda mala. Pateicoties tam, uz ðíidruma nav pilienu, un tîrîba un telpa tiek uzturçta darba fonâ atbilstoði veselîbas un droðîbas standartiem. Asinâtâji, kas nav mazgâti trauku mazgâjamâ maðînâ. Ðis griezçjs tiek izmantots, lai sagrieztu ne tikai jau minçtos sierus un gaïu, bet arî gaïu lielos daudzumos. Paaugstinâtas kâjas dod iespçju viegli notîrît vietas, kas atrodas zem griezçja. Precîzi grieðanas dati ir ar piemçrotu biezuma regulçðanas pogu. Tas piedâvâ piedâvâjumu samazinât gabalus no 0 lîdz 3 milimetriem. Naþa diametrs ir 330 mm. Nepiecieðamais baroðanas bloks ir 230 V. Nepiecieðamais galda virsmas dziïums ir 70 cm no sienas.Grieðanas maðîna bizerba gsp-v ir ïoti populâra apstrâdç, kâ arî aizsargâðanâ tîrîðanâ. Apspriestais grieðanas veids tiks veiksmîgi izmantots arî jaunajos un vidçjos tirdzniecîbas uzòçmumos, pârtikas un gaïas veikalos arî gastronomijâ. Tas rada ïoti mazâku pieprasîjumu pçc elektroenerìijas nekâ citas tirgû redzamas grieðanas maðînas. Gaidîðanas reþîms neizmanto enerìiju, un korpuss ir izgatavots no anodçta alumînija.Ðíçlçjs ir paðreizçjâ ierîce. Tam ir gluda virsma bez galiem, bez stûriem. Tas ir praktiski neiznîcinâms. Slîpmaðînas sastâvdaïas ir ïoti viegli demontçt. Paðu smalcinâtâju raksturo augsta darba droðîba un komforts.