Labs krievu tulkotajs

Kaut arî tulkoðanas tirgus ðobrîd plûst ar jauniem talantiem (katru gadu filoloìiskie kursi atstâj tûkstoðiem izslâpuðu studentu, vislabâkais, spçcîgâkais un skaistâkâs cenas tulkotâjs ir ïoti delikâts.

Viss aiz vçstures par to, ka ar tulkoðanu saistîtie piedâvâjumi, tas ir, tie paði konteksti vai tâdi paði mutiski jautâjumi, ir daudz, un daudzi no tiem nav vçrts pievçrst uzmanîbu. Pieòemsim, ka mûsu patika mçríis ir tulkot angïu valodu Varðavâ. Kâdâ veidâ mçs varam viòu atrast? Kad ne "nokïût" piedâvâjuma kvalitâtç un laikâ, un it îpaði, kâ izvairîties no laika un naudas izðíçrdçðanas? Mçs centîsimies par to visu teikt paðreizçjâ tekstâ.

Internetâ piedâvâtâ piedâvâjuma stâvoklis ir svarîgs faktors labâ tulkotâja meklçðanâ. Mums ir jânoraida visi paðreizçjie priekðlikumi no galvas, kuru bûvniecîba ir saîsinâta lîdz trim vai èetriem teikumiem. Îsts tulkotâjs kâ angïu vai jebkuras citas filoloìijas absolvents var nedaudz vairâk rakstît par sevi - un piedâvât tâdu formu, lai mudinâtu potenciâlo lietotâju izmantot savus pakalpojumus. Ir svarîgi, lai tulkotâja piedâvâtâ iespçja bûtu reâla un kodolîga, bet ar pçdçjo îsumu mçs nevaram trash. Mums ir jâkoncentrç savs viedoklis par tulkotâjiem, kas runâ iepriekð, kâdâ tçmâ, kurâ viòi jûtas vislabâk - jo îpaði, ka mçs vçlamies dot stulbîgu grâmatu, lai mâcîtos vai universitâtç, un specializçtu tekstu, kuram nepiecieðama tulka pieredze (bieþi vien specializçta vârdnîca var dzîvot tulkojumâ neprecîzu personu, kas nav zinâma ðajâ jomâ, un ir vçrts atrast to, kas zinâs, kas jums nepiecieðams. Tulkoðanas aìentûrâ ir vçrts meklçt atbilstoðu tulkotâju.

Vçl viens svarîgs komponents ir tulkotâja îslaicîgums - ir svarîgi, lai viòð mums sniegtu tulkojumu daþu dienu laikâ. Bieþi vien var saskarties ar tulkotâjiem, kuri neko nemin par mûsu spçjas ievieðanas posma problçmu. Trûkst to pakalpojumu (ja vien mçs personîgi nezinâm, kad mçs to darîsim. Ja viòð ðobrîd vçlas mûs, kamçr viòð nevçlas dzirdçt attaisnojumus par slimîbu vai salauztu kâju, labâk ieguldît kâdâ uzticamajâ. Ðeit mçs dodamies uz visu, ko mçs sakâm: novçrtçt piedâvâjuma ticamîbu. Ja redzam, ka autors ir daudz laika gatavojis, mçs varam garantçt, ka viòð to vçlas uz individuâliem klientiem.