Leclerc stigu somas

Râvçjslçdzçju somas ir daudz izmantojamas citâs nozarçs, tâpçc viòiem ir ïoti svarîga pieejamîba un tâs ir atrodamas gandrîz katrâ mâjâ. Tie nodroðina pârtikas produktu svaigumu, higiçnas uzglabâðanu un produktus pret ârçjiem faktoriem.

Jebkura ideâla mâjsaimniece zina vakuuma maisiòus, jo viòiem ir lietojumprogrammu spçks un daudzâs mâjas darbîbâs. Pirmkârt, ðâdi maisi ir paredzçti pârtikas uzglabâðanai. Viòi ir mûþîgi un drosmîgi, lai sabojâtu pârtiku, pateicoties kuram tie ilgu laiku saglabâ pârtiku. Râvçjslçdzçja somas iegâdâs uz virves un aizver saturu, pateicoties tam, kâpçc tas nesaòem nekâdus piesâròotâjus vai gaisu, kas var paâtrinât pârtikas produktu samazinâðanu. Somas ir ideâli piemçrotas vaïçju produktu, piemçram, putraimu, sausiòu, þâvçtu garðaugu vai lapu tçju uzglabâðanai.

Pârtikas preces, kas ievietotas vakuuma maisiòâ, saglabâ smarþu, kas neiekïûst ârpusç. Ievietojot svaigus dârzeòus un augïus, ir vçrts aizsargât to aromâtu un smarþu, ievieðot tos nelielâ maisâ. Pateicoties filmas caurspîdîgumam, ir zinâms, kas atrodas centrâ.

Ja maisiòi tiek izmantoti, lai iesaldçtu pârtiku, ir vçrts rakstît uz folijas, ko uzskata par kûrortu. Tas palîdzçs jums atrast produktu arî pçc sasalðanas nedçïâm, kad ir grûti novçrtçt, ko jûs meklçjat maisiòâ (saldçta pârtika bieþi izskatâs lîdzîga, piemçram, saldçti garðaugi vai saldçti pelmeòi, ja nezinâm, kas ir pildîjums. Ar vakuuma maisiòiem ir ïoti viegli izòemt saldçtus çdienus, jo plçve nav salauzta, bet nesasalst ar pârtiku, kad tas ir parasts plastmasas maisiòð.

Putekïu maisiòi tika izmantoti arî kulinârijas klasç. Ir svarîgi, lai tajos bûtu plânots, plaucçts vai mîksts, tâpçc katram amatieru ðefpavâriem mûsu virtuvç (un citos izmçros jâiekïauj labas kvalitâtes somas.

Râvçjslçdzçji ar kabatâm ir atraduði savu pielietojumu un pretçjâs daïâs. Ikdienas dzîvç tie ir piemçroti kâ droðs iepakojums, piemçram, mçs nevçlamies, lai kaut kas bûtu slapjð. Maisiòu kopums joprojâm ir nedalâms ceïojoðo cilvçku sîkrîks - pirms ieieðanas lidmaðînas lîmenî ir nepiecieðams droði iepakot visus ðíidrumus (kosmçtiku, medikamentus utt., Kas ir ïoti noderîgi tiem paðiem maisiem, kurus mçs esam virtuvç.

Liela vakuuma maisiòu priekðrocîba ir to zemâ vçrtîba arî iespçja izmantot vienu un to paðu mâkslu vairâkas reizes. Atkârtotas izmantoðanas plânâ maisiòð ir rûpîgi jânomazgâ. Iepakojumâ jâbût informâcijai par to, vai somas var mazgât trauku mazgâjamâ maðînâ.