Lietojumprogrammas un it sistcma

Ar arvien uzlabojuðos globalizâciju un ar to saistîto visu sabiedrîbas dzîves izpausmju internacionalizâciju tâ ir saistîta ar nepiecieðamîbu pielâgot atseviðíus produktus tirgiem, kuros tie tic. Ðîs darbavietas tiek ârstçtas gandrîz visâs nozarçs, jo îpaði nozarç un IT jomâ. Daudzu tehnoloìisko produktu panâkumos minçtais pielâgojums tiek likts uz programmatûras pozîciju.

Tâ pati darbîba ir tâda, ka uzdevums ir pielâgot materiâlu konkrçtâ tirgus specifikai. Pirmkârt, tâ ir balstîta uz tâ sauktâs programmatûras vietçjâs versijas ievieðanu, tulkojot visas frâzes un papildus izveidojot atseviðíu dokumentâciju, kas ir ideâli piemçrota kâdai valstij. Bieþi vien papildus parastajiem tulkoðanas procesiem ir jâievieð atseviðías sistçmas: metriskâ un iepazîðanâs, kas bûs kopâ ar konkrçtâ tirgus pamatiem.Ðis process, kas bieþi ir atzîmçts ar L10n simbolu, arî pamudina îstenot atseviðía pakalpojuma tîmekïa vietnes versiju, lai papildinâtu tâs popularitâti ar citu valstu cilvçkiem. Ðie darbi ir ârkârtîgi nepiecieðami, galvenokârt, veidojot lielu uzòçmumu ðâdos tirgos. Tomçr, lai viòi varçtu izdzîvot atbildîgi un pareizi, viòiem jâòem vçrâ vairâki faktori, kas, cita starpâ, attiecas uz atseviðíâm frâzçm, kas tiek izmantotas attiecîgajâ apgabalâ, un pat izvçlçtiem dialektiem. Pienâcîgi veiktas metodes ne tikai palielinâs pakalpojuma pieejamîbu, bet arî veicinâs attiecîgâ uzòçmuma viedokli.