Lietoti refritheratori

Polijâ ir liels gaïas vairumtirgotâju skaits un tradicionâlo gaïas produktu tirdzniecîba. Gaïas vairumtirgotâjiem ir atdzesçti transportlîdzekïi, kas nozîmç, ka svaigs izstrâdâjums tiek piegâdâts visâ valstî, un gaïai, izòçmuma gadîjumâ, ir izmantojami dzîvnieku skeleta muskuïi kopâ ar audiem un daþiem iekðçjiem orgâniem. Parasti gaïu parasti raksturo daþâdu zîdîtâju sugu un putnu, kas nokauti patçriòa plânos, pârstâvju miruðie íermeòi, kas raduðies audzçðanas vai dabiskâs vides meklçðanas rezultâtâ.

Gaïa reti tiek çst neapstrâdâta, t. I., Tûlît pçc dzîvnieka nogalinâðanas, un to parasti veic termiski: vârîti, cepti, cepami vai sautçti. Gaïas vairumtirgotâji piedâvâ liela mçroga produktus, kas galvenokârt raþoti no cûkgaïas, liellopu gaïas un mâjputniem. Uztura speciâlisti noðíîra balto un sarkano gaïu, bet ðis sadalîjums nekad nav saistîts ar krâsu, bet tikai uz musoglobîna koncentrâciju muskuïu ðíiedrâs. Baltâ gaïa ir vistas, tîtara, truðu, teïa un strausu, bet sarkanâ gaïa ir liellopu gaïa, cûkgaïa, zirga gaïa, aitas, liellopu gaïa, kazas, pîle un zoss.

Gaïas produktu vairumtirgotâju sniegtajos gaïas produktos ir mazâk tauku, kas nozîmç mazâk holesterîna, kuru pârsniegums cilvçka organismâ izraisa aterosklerozi, iðçmisku sirds slimîbu vai pat sirdslçkmi. Gaïa ir labâkais veselîga proteîna avots un satur visas bûtiskâs aminoskâbes, kas ir svarîgas organismam. Zoonozes produkti, kas iegûti no gaïas vairumtirgotâjiem, ir arî neaizstâjams dzelzs avots vienkârðâ diçtâ, kas ir ârkârtîgi sagremojams nekâ visi augu izcelsmes dzelzi.