Matu lente veikala

Mans brâïameita ïoti vçlas, lai spçlçtu ar saviem matiem, jûs varat to izdarît ar porâm un otu. Tajâ paðâ laikâ viòa patieðâm ir apòçmusies, ka, ja viòa vçlas, lai tâ izskatâs perfekta, viòa piecas reizes var iztaisnot vienu pinumu, uzlikt matus ar lokiem uz visiem kopâ vai klipu uz tiem. Viòð augstu vçrtç skolas ðovus un veido viòus. Viòas neseno lomu kâ ïaunumu princese ir arî viegli, un viòai vajadzçja perfektu frizûru un kleitu. Galvenajâ kârtîbâ Mama viòu sajauca ar vairâkiem pinumiem ar tiem piesaistîtâm lentçm. Vçlâk ðî skaista meitene teica nç, nç, un vçlreiz. Interjerâ es izskatîðos labâk, un tas sâkâs. Èetrdesmit piecas minûtes, kad tâs modelç. Viòa izskatîjâs lieliski kâ îsta princese. Bet, kad viòa ir aristokrâti, viòa pietiekami âtri mainîja savu prâtu. Neskatoties uz pçdçjo, kopð îstenoðanas apguves sâkuma ir gandrîz divas stundas. Negaidîti .... pilnîgi izmainîja ideju, bet viòas valodâ tâ skançja gandrîz kâ "nieeee, man nepatîk, es neko neatceros tâdâ veidâ kâ princese, kas ir daudz viòas vergu meitene". Viòa jautâja sev jaunu frizûru un sakrauj matus vaïîgai kokai. Par laimi, protams, kâ jau iepriekð rakstîju, mums tagad ir notikums matu dizainâ, tâpçc tas viss noritçja gludi. Viòas mâte, no vienas puses, un divdesmit minûðu laikâ bija pârliecinâta.

Pârbaudiet, kur nopirkt matadatas